Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1307 (2009-2010)
Innlevert: 31.05.2010
Sendt: 01.06.2010
Besvart: 07.06.2010 av justisminister Knut Storberget

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Mener statsråden at regelverket ved installasjon av gasstanker i dag følges når tanker godkjennes med en designtemperatur på -20 grader celsius og hvordan vil departementet følge opp at godkjenninger skjer i henhold til regelverket?

Begrunnelse

Alle LPG-tanker som installeres i Norge skal være sertifisert for å tilfredsstille de essensielle krav til materiale tilsvarende - 40 grader celsius når omgivelsestemperaturen kan bli lavere enn - 20 grader celsius, jf. statsrådens svar av 1. mars 2010.
Alle områder i Norge kan oppleve en lavere omgivelsestemperatur enn -20 grader celsius i perioder. Selv fyr som ligger ytterst i havgapet kan oppleve lavere temperaturer i perioder.
Problemet er, etter det jeg har fått opplyst, at storparten av de 5000 tankene som er installert i Norge de siste 10 årene kun tilfredsstiller de generelle krav til designtemperatur på -20 grader celsius. Disse anleggene tilfredsstiller dermed ikke kravene som er nedfelt i regelverket.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil innledningsvis få vise til mitt svar 1. mars 2010 i samme sak. Igjen må jeg tillate meg å bli noe teknisk for å svare på representant Anundsens spørsmål når det gjelder LPG-tanker.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har opplyst meg om følgende når det gjelder designtemperatur på LPG-tanker og krav til materialet for å tåle lave temperaturer i omgivelsene:

- Dersom omgivelsestemperaturen synker vil trykket i en tank med LPG reduseres.

- Trykket i tanken vil være bestemmende for spenningsnivået i materialet i tanken.

- En LPG-tank er designet for et trykk på 16 bar. En tank med LPG vil være nærmest trykkløs ved -20 grader C. Ved -40 grader C vil den på samme måte også være nærmest trykkløs.

- Det er således en svært god margin mellom trykket som benyttes for å designe tanken og trykket ved de temperaturene det her refereres til.

- Det har derfor vært en innarbeidet praksis i Norge, som også er underbygget i standarder, for å akseptere en designtemperatur ved -20 grader C som en svært god referanse for å bestemme egnetheten også ved -40 grader C.

Det må også nevnes at det ikke er registrert uhell eller ulykker som kan forklares med temperaturer lavere enn -20 grader C.

Som jeg nevnte for Stortinget i mitt svar 1. mars 2010 er det igangsatt i et arbeid i regi av Standard Norge for å klargjøre bruken av og forståelsen av standarder som regulerer disse problemstillingene. Dette arbeidet gjennomføres i samarbeid mellom bransjen og myndighetene. Jeg har tidligere bedt DSB om å lede gruppen som skal utrede denne problemstillingen.