Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1310 (2009-2010)
Innlevert: 01.06.2010
Sendt: 02.06.2010
Besvart: 11.06.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden sørge for at ingen av utlysningene i 21. konsesjonsrunde vil være i strid med de miljøfaglige rådene fra Direktoratet for Naturforvaltning, Klima- og forurensningsdirektoratet og Havforskningsinstituttet?

Begrunnelse

Forslag til utlysning gjennom 21. konsesjonsrunde ble sendt ut på høring 16. mars 2010. Av de 100 blokkene som ble foreslått utlyst frarådet de statlige miljødirektoratene utlysning i 18 av disse på bakgrunn av hensyn til sjøfugl, sårbare korallrev, nasjonale klimaforpliktelser og kort avstand til kysten. Havforskningsinstituttet frarådet utlysning i hele 39 blokker på bakgrunn av beliggenhet i sårbare gyteområder for blant annet uer og hyse. En gjennomgang som Norges Naturvernforbund har gjort viser at Stoltenberg II-regjeringen siden 2005 har utlyst 121 blokker eller deler av blokker i strid med de miljøfaglige rådene fra egne miljødirektorat.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Gjennom forberedelsene til utlysning av 21. konsesjonsrunde har jeg mottatt mange gode råd. Jeg har, i tråd med gjeldene praksis, spurt industrien om hvilke blokker de synes er interessante. På bakgrunn av industriens synspunkter er det utarbeidet et forslag om blokker til utlysning. Dette forslaget har vært gjenstand for en offentlig høringsrunde, der blant annet miljø- og fiskerietater har fremmet sine synspunkter. Alle de disse rådene skal balanseres før endelig utlysning av 21. konsesjonsrunde.

Jeg er svært opptatt av gode løsninger som tar hensyn til miljø- og fiskerinteressene, andre næringsinteresser og ivaretar en forutsigbar petroleumspolitikk. Jeg mener at det er viktig med grundige prosesser, der kunnskap står sentralt og at alle har mulighet til å uttale seg. Gjennom en slik prosess kan man finne frem til balanserte, helhetlige løsninger.

Jeg vil derfor særlig fremholde viktigheten av forvaltningsplanarbeidet for havområdene hvor regjeringen og Stortinget finner frem til helhetlige løsninger for bruk av våre havområder.

Regjeringen har lagt frem to meldinger til Stortinget om bruk av våre havområder. 31. mars 2006 la Regjeringen frem stortingsmelding nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplanen) og 8. mai 2009 la Regjeringen frem stortingsmelding nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplanen). Regjeringens formål med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping og sameksistens mellom de enkelte næringene gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester. Forvaltningsplanen klargjør de overordnede rammene for eksisterende og ny aktivitet i havområdet. Regjeringen informerte Stortinget gjennom forvaltningsplanene for Norskehavet og Barentshavet, at forvaltningsplanene er regjeringens styringsverktøy for bruk av havområdene.

I tråd med tidligere praksis med nummererte runder har jeg etterspurt faglige råd fra direktoratene som er ansvarlig for miljø-, fiskeri- og petroleumsspørsmål. Dette sikrer at mulig ny og viktig informasjon kan bli avdekket, og utfylle det beslutningsgrunnlaget som lå tilgrunn for arbeidet med forvaltningsplanene.

Under høringsrunden kommer ulik informasjon, vurderinger og synspunkter frem. Disse inngår som en del av beslutningsgrunnlaget til regjeringen. Vårt ansvar er å se totalbildet. Dette sikrer at alle hensyn blir ivaretatt, herunder hensynet til miljø- og fiskeriinteressene, andre næringer og hensynet til petroleumsvirksomheten. Regjeringen skal finne frem til en balansert, helhetlig løsning som tar hensyn til alle interesser og som bidrar til en fortsatt bærekraftig bruk av våre havområder. Vi har oppnådd gode resultater på dette området i Norge. Det skal vi også få til i framtiden.

Denne regjeringen viderefører tidligere praksis for utlysning av nummererte konsesjonsrunder. Jeg ønsker i dette å presisere at regjeringen vil forholde seg til de rammer for petroleumsvirksomhet som er kommunisert til Stortinget.