Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1309 (2009-2010)
Innlevert: 01.06.2010
Sendt: 02.06.2010
Besvart: 10.06.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Jeg ber om at statsråden redegjør for hvorfor Human Rights Service (HRS) enda ikke har blitt tildelt driftsmidler over kap. 821, post 71, for 2010, til tross for at halve budsjettåret snart er gått.
Utsettes HRS for usaklig forskjellsbehandling?

Begrunnelse

I flere runder, første gang 15.04.2010, har jeg prøvd å få svar av statsråden om behandlingen av Human Rights Service (HRS) etter at de har blitt gjenstand for det som skulle være en granskning av tilskuddsforvalter Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi), iverksatt juli 2009, etter påstander fra Amal Aden. Nå er snart halve budsjettåret for 2010 gått, og IMDi har enda ikke kommet til noen konklusjon, og det selv om IMDi selv har endret prosessen for "granskningen" underveis. Har IMDi noen god grunn for å holde tilbake, eventuelt ikke å tildele HRS driftstilskudd for 2010, må statsråden påse at IMDis etterprøvbare begrunnelse offentliggjøres. Jeg viser til at IMDis budsjettplikt også må ivaretas. Videre er det åpenbart at dette er en uholdbar situasjon for HRS, da det antas at de som andre organisasjoner har en rekke forpliktelser og kontrakter som må forvaltes, for eksempel knyttet til personalkostander, skatter og avgifter, husleie, IT/telefoni og annet. Spørsmålet er således om HRS utsettes for usaklig forskjellsbehandling.
Det kan jo også være på sin plass å minne om at HRS tilførte det som nå er kap. 821, post 71, i underkant av 2 millioner kroner da de kom under denne ordningen etter anmodningsvedtak 176 (Budsjettinnst. S. nr. 5 (2004-2005)).
I Nettavisens omtale av saken 18.04.2010 fremkom det at statsråden mener at HRS har en annen agenda enn det statsråden selv har, hvorpå det også kobles til Fremskrittpartiet. Det er vel liten tvil om det er forskjell på SVs og FrPs politikk, men om statsråden mener at HRS skal straffes for dette, er en annen sak. Det kan videre tolkes dit hen at statsråden vil stoppe tilskudd til organisasjoner som ikke sammenfaller med hans syn, hvilket ikke er forenelig med vårt demokrati og som aktualiserer spørsmålet om HRS utsettes for usaklig forskjellsbehandling.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som behandler søknaden fra HRS om tilskudd for 2010.

I forbindelse med vurdering av søknaden om tilskudd for 2010 ba IMDi i brev av 8. april 2010 om HRS sin uttalelse til fire punkter som vedrører påståtte arbeidsmetoder i HRS, som IMDi ble kjent med gjennom henvendelsen fra Amal Aden og omtale i media. I brev av 3. mai 2010 besvarte HRS henvendelsen fra IMDi av 8. april 2010.

IMDi skriver i brev av 8. juni 2010 til HRS at årsrapport for 2009 sammen med forsinket regnskapsrapport er vurdert og funnet i orden. Når det gjelder HRS sine svar på de fire spørsmålene om påståtte arbeidsmetoder, skriver IMDi at svarene på noen punkter er oppklarende og tilfredsstillende, mens det på andre punkter bes om nærmere utdypning og konkretisering av enkelte elementer. IMDi skriver i brevet til HRS at søknaden om tilskudd for 2010 vil bli ferdigbehandlet så raskt som mulig etter at direktoratet har mottatt HRS sine kommentarer til de punktene der direktoratet har behov for nærmere utdypning og konkretisering.

Verken jeg eller departementet er involvert i behandlingen av søknaden fra HRS.

Departementets rolle vil være som klageinstans ved en eventuell klage på den beslutningen IMDi treffer om søknaden om tildeling av tilskudd for 2010. Jeg har nå gitt IMDi frist innen utgangen av juni 2010 til å gi HRS et svar på deres søknad om tilskudd for 2010.