Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1317 (2009-2010)
Innlevert: 02.06.2010
Sendt: 02.06.2010
Besvart: 11.06.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Innovasjon Møbel trenger statlig støtte for å kunne videreføre sitt utviklingsprogram til blant annet; internasjonalisering, design og teknologi.
Kan statsråden garantere at han vil sørge for fullfinansiering av prosjektet "Innovasjon Møbel" på det nivå som bransjen ber om, og som han selv har sagt er uproblematisk i forhold til Innovasjon Norge sine budsjetter?

Begrunnelse

Etter år med nedgang i produksjon, sysselsetting og eksport, stod norsk møbelindustri i 2002 overfor en vanskelig situasjon. Et krafttak måtte til, industrien trengte en kursendring som kunne gi reell langsiktig konkurransekraft. Innovasjon Norge, Møre og Romsdal Fylke og Norsk Industri Møbel ble enige om behovet for å etablere et klyngeprosjekt: Innovasjon Møbel. Forprosjektet startet i 2003. Programmet ble en nasjonal pilot i Innovasjon Norge sitt arbeid med nasjonale innovasjonssystemer og klynger. Norsk Møbelindustri er i dag Norges største designindustri, og norske møbelbedrifter og designere har i etterkant vunnet flere designerpriser.

"Norsk møbelindustri har bevist gjennom Innovasjon Møbel at den har potensiale til å ta posisjoner i globale nisjer. Næringen har et momentum som må utnyttes, ikke minst som et viktig virkemiddel i omdømebyggingen av Norge som en moderne designnasjon."

Sitat Innovasjon Møbel, prosjektleder Oscar Kipperberg.

"Gjennom programmet Innovasjon Møbel har en rekke bedrifter utviklet en ny strategi, kompetanse og nye måter å arbeide på. I sum har dette gitt et løft for deltagerbedriftene og gjennom insidenorway.no har bransjen utviklet et redskap for internasjonal profilering."

Sitat, Norsk Industri Møbel, bransjesjef Egil Sundet. Møbelindustrien er fortsatt i vansker som følge av redusert etterspørsel i eksportmarkedene og fall i byggeinvesteringene her hjemme. De har derfor bedt om å få videreføre utviklingsprogrammet Innovasjon Møbel med 50 mill kroner over 3 år, bl.a. til internasjonalisering, design og teknologi. Regjeringen gikk ut og støttet dette allerede i fjor høst, men statsråden fulgte opp med kun en mill kroner i øremerkning, noe som betyr at en videreføring av Innovasjon Møbel ikke kan starte opp. Møbelindustrien er nå bekymret for satsingen på programmet Innovasjon Møbel. I Sunnmørsposten 23.03.2010, (sammen med statsråden) vises det til at det på statsbudsjettet er øremerket en million til Innovasjon Møbel, noe de mener er altfor lite. Jeg siterer følgende fra samme avis:

"næringsministeren mener at det nå er så mye penger i Innovasjon Norge-systemet at det ikke bør være problemer å fullfinansiere dette arbeidet."

Og:

"Innovasjon Norge har i år et så stort budsjett at dette burde ikke by på problemer."

Dessverre så har vi sett at det i denne saken har blitt lovet penger fra regjeringens side, samtidig som Innovasjon Norge hevder at de ikke har fått penger til å videreføre Innovasjon Møbel prosjektet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen ønsker å støtte opp om innovasjon og internasjonalisering av norsk møbelindustri. Vi har derfor i vårt oppdragsbrev til Innovasjon Norge for 2010 gitt Innovasjon Norge i oppdrag å legge til rette for en videreføring av Innovasjon Møbel gjennom en fortsatt satsing på nyskaping og innovasjon innenfor og i samarbeid med aktørene i bransjen. Det er satt av 1 mill. kroner til programmet for 2010. Øremerkingen på 1 mill. kroner er en videreføring av det beløpet Nærings- og handelsdepartementet har bidratt med til programmet gjennom Innovasjon Norge de senere årene.

Samtidig er det slik at dette programmet har vært finansiert både med midler fra Innovasjon Norge og fra industrien selv. Videre har midlene fra Innovasjon Norge vært bevilgninger både fra Nærings- og handelsdepartementet og Møre og Romsdal fylkeskommune. For at programmet skal kunne videreføres på samme nivå som tidligere er man derfor avhengig av at øvrige aktører også opprettholder sin finansiering. Basert på dette vil det være opp til Innovasjon Norge og møbelindustrien å se på mulighetene for å videreføre samarbeidet.

Bransjen har videre, på lik linje med andre, mulighet til å søke om støtte gjennom eksisterende programmer og tjenester i det offentlige virkemiddelapparatet, bl.a. innenfor nettverk, rådgivning og kompetanse.

Regjeringen har fulgt opp sine løfter med å videreføre bevilgningen til programmet til Innovasjon Norge for 2010, men kan ikke garantere for at de øvrige aktørene i programmet opprettholder sin finansiering.