Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1319 (2009-2010)
Innlevert: 02.06.2010
Sendt: 02.06.2010
Besvart: 11.06.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Regjeringen lovte i valgkampen 2009 en garantiordning for norsk kraftkrevende industri som skulle bidra til å trygge finansiering av langsiktige kraftkontrakter. Ingen har så langt sett noe til gjennomføring av løftene. Ordningen er ikke notifisert til ESA, nødvendige lovendringer er heller ikke gjennomført. Bl.a. Norske Skog, Skogn må ha en avklaring i løpet av 2 måneder ellers er de uten kontrakter ved årsskiftet og må stanse fabrikken.
Er statsråden komfortabel med å ha satt bransjen i en slik situasjon?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen varslet i Prop. 1 S (2009-2010) at det skal etableres en ny garantiordning for kraftintensiv industris kraftkjøp. I 2010-budsjettet ble rammen for ordningen satt til 20 mrd. kroner, og forvaltningen er lagt til Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Garantiordningen har som formål å gjøre det lettere for industrien å inngå langsiktige kommersielle kraftavtaler og på den måten bidra til investeringer i norsk industri. Den kraftintensive industrien i Norge har i dag en stor andel av sitt kraftbehov sikret gjennom langsiktige avtaler. Regjeringen mener at slike avtaler må utgjøre et bærende element i industriens kraftdekning også framover. Etableringen av garantiordningen viser at vi tar den kraftintensive industriens utfordringer på dette området på alvor.

Garantiordningen skal være på ordinære forretningsmessige vilkår og i tråd med EØS-avtalen. Dette innbærer at GIEK vil ha en risikobasert tilnærming ved inngåelse av garantier og ved fastsettelse av garantipremier som sikrer at ordningen går i balanse. Regjeringen har varslet at ordningen skal notifiseres til EFTAs kontrollorgan ESA før den gjøres operativ.

Nærings- og handelsdepartementet har god dialog med ESA om notifisering av ordningen, men har foreløpig ikke sendt en formell notifikasjon. En god prosess med ESA nå gir økt rettslig sikkerhet for at ordningen er i tråd med EØS-avtalen samtidig som ESA antakelig vil kunne gjennomføre en raskere behandling av notifikasjonen når den sendes.

Regjeringen arbeider for at den innkjøpte kraften, ved siden av andre eiendeler, skal kunne stilles som sikkerhet for garantier i ordningen. Aktuelle sikkerhetsstillelser kan begrense GIEKs tap ved mislighold og vil således redusere risikoen ved GIEKs eksponering i de enkelte garantiavtalene.

Regjeringen arbeider for å få garantiordningen operativ så snart som mulig. Gjennomføring av den igangsatte prosessen med ESA er viktig for å sikre at ordningen er i tråd med EØS-avtalen og at den imøtekommer industriens behov for finansiering av langsiktige kraftavtaler.