Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1321 (2009-2010)
Innlevert: 02.06.2010
Sendt: 02.06.2010
Besvart: 10.06.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Klimakur gir en oversikt over mulige tiltak og kostnader for å kutte CO2-utslipp i Norge. I klimakurs referansebane er det inkludert en del tiltak som prosjektgruppen mener uansett skal gjennomføres.
Hvilke konsekvenser for referansebanen i klimakur vil en utsettelse/unnlatelse av rensing på Kårstø og/eller Mongstad få, og vil en slik utsettelse av CO2-rensing øke behovet for kutt i tiltak i andre sektorer for å innfri klimaforlikets mål om 2/3 nasjonale kutt?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I henhold til klimaforliket med Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre er det realistisk å ha et mål om å redusere de innenlandske utslippene med 15-17 millioner tonn innen 2020 i forhold til referansebanene slik den er presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er inkludert.

Klimakurrapporten presenterer en oppdatert referansebane blant annet basert på perspektivmeldingen. I referansebanen er det lagt til grunn en videreføring av dagens virkemiddelbruk i miljøpolitikken. Klimakurrapporten gjør detaljert rede for hva som er inkludert og ikke inkludert i utslippsframskrivningene. Der står det: ”Det er lagt inn effekt av fangst og lagring av CO2 fra kraftvarmeverket på Mongstad og for reduserte utslipp fra Kårstø”.

Klimamålet gjelder for innenlandske utslippsreduksjoner i 2020. Det ligger fast. Fangst og lagring av CO2 et viktig virkemiddel som sammen med andre utslippsreduksjoner skal sørge for at målet nås.