Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1322 (2009-2010)
Innlevert: 02.06.2010
Sendt: 02.06.2010
Besvart: 07.06.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I forbindelse med en ekspropriasjonssak i Halden, som følge av behovet for å fremføre elektrisitet, er det ikke satt vilkår knyttet til gjennomføring av arbeid på eiendommen, noe som har medført store, unødvendige belastninger for grunneierne og eiendommene. OED har ikke villet begrunne hvorfor slike vilkår ikke er satt.
Vil statsråden se nærmere på saken, og vurdere muligheten for å sette slike vilkår, eller i det minste komme med en begrunnelse for hvorfor slike vilkår ikke kan settes?

Begrunnelse

Ved ekspropriasjon av eiendom gis det anledning til å sette vilkår for virksomhet på eiendommen etter oreigningsloven.
I Halden har Fortum Distribusjon AS ønsket å ekspropriere eiendom (gbnr. 39/8, 46/1, 47/1) til utvidelse av ryddebeltet langs en 11kVhøyspentlinje. I september 2008 fattet Fylkesmannen i Østfold vedtak om slik ekspropriasjon. Vedtaket ble påklaget, men OED tok i sin behandling av saken i februar 2010, ikke klagen til følge.
Grunneierne har ikke motsatt seg at Fortum har hjemmel for ekspropriasjon, men har ønsket at det skulle gis føringer for Fortums virksomhet på de berørte eiendommene. Anledning til å sette slike vilkår finnes i oreigningsloven § 10 første ledd

”...setja dei vilkår som trengst av omsyn til samfunnet eller eigaren åt eller rettshaver i den eigedomen inngrepet gjeld.”

Et krav om at det knyttes vilkår til vedtaket om ekspropriasjon vil sikre grunneierne at rettighetene på eiendommene utøves på en forsvarlig måte. Erfaringen etter Fortums virksomhet rundt rydding av traseen viser at det har vært tatt lite hensyn. I følge grunneierne er arbeidet dårlig utført og arbeidet har blitt gjennomført uten noen form for dialog om fremgangsmåte. Ryddingen har påført grunneierne og eiendommene unødig stor belastning.
Grunneierne ønsker at det settes vilkår knyttet til:

- Varsel om ryddearbeider
- Opprydding etter ryddearbeider
- Ansvar for bruk av og skader på vei og innmark og utmark
- Rådighet over ryddebeltet

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Fylkesmannen i Østfold ga 16. september 2008 Fortum Distribusjon AS samtykke til ekspropriasjon for utvidelse av ryddebelte langs høyspentledning på eiendommene gbnr. 39/8, 46/1 og 47/1 i Halden kommune.

Vedtaket ble påklaget av grunneierne Stein Heen og Johannes Westberg, representert ved Simonsen Advokatfirma DA, ved brev av 6. oktober 2008.

I vedtak av 5. januar 2010 stadfestet Olje- og energidepartementet fylkesmannens vedtak. Departementet kunne ikke se at det var forhold i denne saken som ga grunnlag for å fastsette vilkår etter oreigningslova § 10.

Jeg er gjort kjent med at grunneierne Heen og Westberg, representert ved Simonsen Advokatfirma DA, har klaget saken inn for Sivilombudsmannen.

Saken er til behandling hos Sivilombudsmannen, og jeg finner det derfor ikke riktig å kommentere saken nærmere nå.