Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1325 (2009-2010)
Innlevert: 02.06.2010
Sendt: 03.06.2010
Besvart: 07.06.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Er fiskeri- og kystministeren inneforstått med de dramatiske konsekvenser de høye infrastrukturgebyrene og den hyppige losplikten kan få for nærskipsfarten og verdiskapningen langs kysten, og hvilke eventuelle grep vil hun ta for at vi skal få rammebetingelser som legger til rette for disse svært viktige næringer langs kysten?

Begrunnelse

I Haugesunds Avis 29. mai kan man lese at representanter fra de maritime næringer nå frykter for både bosetting og verdiskaping langs kysten som følge av nivået på gebyrene nærskipsfarten må betale.
Dette kan bli konsekvensene av at stadig flere redere i praksis tvinges til å velge seilingsruter utenfor kystnære strøk for å unngå dyre infrastrukturgebyr og hyppig losplikt.
Dette vil igjen bety svekket aktivitet både hos verksteder og leverandørvirksomheten langs kysten. Et stort antall arbeidsplasser er knyttet til servicevirksomhet langs kysten og disse kan nå stå i fare.
Det norske Veritas har i en rapport påpekt at det er mulig å spare inn store beløp for næringen, uten at det vil gå ut over sikkerheten. Regjeringen har i sitt forslag som nylig ble fremlagt dessverre ikke tatt dette til følge.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Regjeringen følger opp målsetningen i regjeringserklæringen om å stimulere til vekst i sjøtransporten ved oppfølging av St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 og de årlige budsjettforslag.

I Nasjonal transportplan 2010-2019 er det redegjort for gjennomgangen av lostjenesten og lospliktreglene, som også er kjent som loseffektiviseringsprosjektet. Forslag til endringer som følge av gjennomgangen er nå ute på høring med svarfrist 8. juli 2010. Høringsforslaget er blant annet basert på rapporten fra Det Norske Veritas om lospliktreglene.

Forslaget til endringer er vurdert å medføre en samlet reduksjon i den lospliktige trafikken med i overkant av 10 pst., og en anslagsvis reduksjon i de årlige kostnadene med ca. 29 mill. kroner. Lostjenesten er 100 pst brukerfinansiert. Anslåtte kostnadsreduksjoner vil derfor komme skipsfarten til gode.

Det er også slik at fartøy over 70 meter i innenriks fart er foreslått omfattet av reglene om losplikt. Forslaget innebærer at fartøy som går i innenriks og utenriks fart vurderes likt ut fra en sikkerhetsmessig vurdering. Forslaget vil berøre om lag 120 fartøyer i innenriks fart. Det er ventet at de fleste av disse vil seile med farledsbevis, og dermed vil slippe losingsavgiften som utgjør 60 pst. av provenyet i høringsforslaget.

Fartøy med løyve til persontransport er fortsatt unntatt losplikt ut fra en sikkerhetsmessig vurdering, sett i forhold til fartøyenes forventede lokalkunnskap om farvannet.

Videre har regjeringen gjennom budsjettforslag for 2010, jf. Prop. 1 S (2009-2010) for Fiskeri- og kystdepartementet, igangsatt arbeidet med å følge opp målsetningene i Nasjonal transportplan, herunder regjeringens forslag om å fjerne årsavgiften for havnesikkerhet og redusere kystgebyrets dekningsgrad for utgifter til navigasjonsinfrastruktur. Stortinget sluttet seg til dette. En ytterligere reduksjon må følges opp i de kommende budsjettprosesser gjennom planperioden.