Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1327 (2009-2010)
Innlevert: 02.06.2010
Sendt: 03.06.2010
Besvart: 08.06.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Beregninger avisen Nationen har fått utført, viser at hvert 3. gårdsbruk vil være borte om 20 år. Antall årsverk vil gå ned med 22 000.
Skyldes dette en feil politikk fra regjeringens side?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg er kjent med at beregningen er gjort ved å redusere antall årsverk med 2,5 prosent per år i 20 år framover. Denne beregningen handler med andre ord mer om matematikk enn om politikk. En slik teknisk framskriving 20 år fram i tid kan selvsagt ikke tilskrives den sittende regjering.

Så lenge det har vært moderne jordbruk i dette landet, har driften av de om lag 180 000 jordbrukseiendommene (eiendomsstrukturen har vært relativt stabil) blitt drevet gjennom gradvis færre bedrifter. Produktivitetsutvikling har over meget lang tid redusert behovet for arbeidskraft vesentlig. Den teknologiske utviklingen har hatt stor betydning sammen med avls- og ytelsesframgang, forbedring av dyrkingsteknikker osv. Det innebærer bl.a. at jordbruksbedriftene kan vokse i omfang, målt etter areal og dyretall, samtidig som behovet for arbeidskraft avtar.

Eksempelvis har jordbruksbedriftene de siste 50 årene blitt om lag 4 ganger så store, målt på arealet pr. bedrift. Likevel er arbeidet som utføres i hvert foretak redusert med 25 prosent, inkludert leid arbeid. I den samme perioden har produksjonen i jordbruket totalt økt med over 80 prosent.

Med sin sterke strukturprofil har landbrukspolitikkens bidrag vært at reduksjonen i antall bedrifter og antall årsverk har vært vesentlig mindre enn den ellers ville vært. Jeg vil videreføre arbeidet med å gi jordbruket gode inntektsmuligheter og ha sterk strukturprofil i virkemidlene for å legge til rette for et aktivt jordbruk over hele landet.

Et alternativ med reduserte overføringer og utflating av strukturprofilen ville gi langt raskere reduksjon både i antall virksomheter, sysselsetting og i produksjonen, som i tillegg ville bli langt mer konsentrert.