Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1329 (2009-2010)
Innlevert: 02.06.2010
Sendt: 03.06.2010
Besvart: 08.06.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Jeg viser til statsrådens svar til undertegnede i muntlig spørretime 2. juni 2010. Jeg oppfatter svaret slik at statsråden var positiv til erfaringene med prosjektet i Trondheim kommune der kommunen fikk totalansvar for barnevernet.
Medfører det riktighet at statsråden vil åpne for muligheten til å etablere slike prosjekter der kommunen får hele ansvaret for barnevernet?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren er ansvarlig for barnevernet, mens jeg som kommunal- og regionalminister er ansvarlig for lov om forsøk i offentlig forvaltning, loven som lå til grunn for forsøket med kommunalt ansvar for andrelinjetjenesten i barnevernet i Trondheim. En hver søknad om forsøk vil bli grundig behandlet av mitt departement i samråd med berørt fagdepartement. Så vidt jeg vet foreligger det i dag ingen planer om flere slike forsøk på barnevernområdet. Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren har nylig varslet en storstilt og grundig evaluering av reformen fra 2004 da staten tok over fylkeskommunenes ansvar for andrelinjetjenesten. Forsøket med oppgavedifferensiering i Trondheim kom som kjent i stand i forbindelse med denne reformen.

Samhandling og oppgavedeling mellom det statlige og det kommunale barnevernet vil utgjøre en sentral del av evalueringen som vil bestå av forskningsoppdrag og dialogmøter. Det skal også opprettes et panel som skal komme med innspill til arbeidet. En oppsummerende rapport skal være klar innen mars 2012. Jeg ser fram til denne rapporten som vil gi oss et mye bedre grunnlag enn vi har i dag for å vurdere behovet for endringer med hensyn til hvem som har ansvaret, slik at barnevernet kan gjøres bedre i stand til å møte de utfordringene vi står overfor.