Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1331 (2009-2010)
Innlevert: 03.06.2010
Sendt: 03.06.2010
Besvart: 15.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Fysikalsk Institutt ved HSR måtte stenge dørene denne uken. Dette rammer over 1000 mennesker med ulike behov for bassengtrening, behandling, veiledning og andre fysioterapitjenester. Et unikt og særskilt samarbeid mellom Haugesund kommune og HSR er blitt stoppet av helsemyndighetene. Tiltaket er helt i tråd med samhandlingsreformens intensjoner, slik også forrige helseminister Bjarne Håkon Hanssen påpekte ved sitt besøk på HSR.
Hva vil statsråden gjøre for at dette særskilte samarbeidet kan fortsette?

Begrunnelse

Kommunen har hittil betalt Haugesunds Sanitetsforenings Revmatismesykehus driftstilskudd tilsvarende en fysioterapihjemmel. I tillegg har HSR mottatt direkte refusjon fra HELFO. Altså et genuint og spennende samarbeid mellom stat og kommune, absolutt i tråd med en fremtidig samhandlingsreform. I det minste bør dette kunne få status som et prosjekt videre som kan evalueres i tråd med andre samarbeidsprosjekter.
Over 1000 brukere rammes nå. Instituttet har i tillegg hatt ca 10 000 konsultasjoner årlig. Mange brukere sier at uten dette tilbudet, vil de komme til å bli sykemeldte, få mer smerter, i verste fall ser mange for seg at de vil kunne bli uføre. Samfunnsøkonomisk vil dette få større økonomiske konsekvenser enn opprettholdelse av tilbudet, etter min mening.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Fysioterapitilbudet ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) har, slik jeg forstår, vært et faglig godt tilbud for kroniske pasientgrupper i Haugesundsområdet. Tilbudet har vært basert på et samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og er således i tråd med samhandlingsreformens intensjoner. Likevel har HSR valgt å avvikle det fysikalske instituttet, lokalisert til sykehusets lokaler, fra 1. juni 2010. Bakgrunnen er at Haugesund kommune har sagt opp en kommunal driftsavtale for privat fysioterapitjeneste, og HELFO Region Vest har sagt opp en uformell oppgjørsavtale med sykehuset. Både den kommunale driftsavtalen og den uformelle avtalen med HELFO har vært i strid med gjeldende avtaleverk for privat fysioterapipraksis. Jeg er derfor tilfreds med at disse avtalene nå avvikles.

Alle kommuner har et ”sørge for”-ansvar for fysioterapitjenester til egen kommunes innbyggere hjemlet i kommunehelsetjenesteloven. Kommunen kan ansette fysioterapeuter på fast lønn eller inngå avtale med private fysioterapeuter for å ivareta dette ansvaret. Den praksis som har vært drevet ved HSR, har blitt drevet og finansiert med bakgrunn i et kommunalt driftstilskudd for fysioterapi, og må dermed anses som i hovedsak et kommunehelsetjenestetiltak. Etter regelverket skal slike kommunale driftstilskudd være knyttet til enkeltpersoner (fysioterapeuter). Kommunen står fritt til å inngå en eller flere driftsavtaler med en eller flere fysioterapeuter som kan drive privat praksis i lokaler ved HSR, forutsatt at HSR er interessert i å leie ut lokalene. Driftsavtalene må være knyttet til enkeltpersoner og ikke til sykehuset. Alternativt kan flere kommuner spleise på disse driftstilskuddene. KS har oppfordret kommuner til å gå sammen om å finansiere driftstilskudd til fysioterapeuter der hvor det er innbyggere fra flere kommuner som nyter godt av tilbudet.

Det samarbeidet som til nå har eksistert mellom Haugesund kommune og HSR, er det etter min mening både ønskelig og mulig å videreutvikle ved å etablere ordninger i tråd med dagens regel- og avtaleverk. På den måten kan tilbudet til pasientene videreføres. En mulig modell er et ”spleiselag” mellom Haugesund og andre kommuner om finansiering av en eller flere driftsavtaler for fysioterapeuter, slik KS anbefaler. Gjennom fortsatt samarbeid med spesialisthelsetjenesten ved HSR kan virksomheten lokaliseres til sykehuset dersom dette er ønskelig. Til hver driftsavtale vil det kunne knyttes en direkteoppgjørsavtale med HELFO.

Denne saken har skapt mye uro lokalt. Det er beklagelig siden saken i utgangspunktet

innebærer en opprydding for å sikre at ordninger er i tråd med et regel- og avtaleverk som har som formål å gi brukerne en god helsetjeneste innenfor trygge rammer. Det er kommunens ansvar å sørge for fysioterapitjenester til innbyggerne. Kommunene har frihet til å velge hvordan de vil ivareta ansvaret. Jeg kan derfor ikke involvere meg i hvordan Haugesund kommune, eller omkringliggende kommuner, organiserer sin fysioterapitjeneste. Jeg håper imidlertid at aktørene lokalt finner frem til gode samarbeidsløsninger innenfor dagens regelverk som gjør at pasientene får et minst like godt tilbud som før.