Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1335 (2009-2010)
Innlevert: 03.06.2010
Sendt: 03.06.2010
Besvart: 10.06.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): KRDs satsing på prosjektet Bolyst skaper et stort engasjement og viser stor lokal vilje til selv å ta ansvar for egen fremtid. Utsira kommune bør være i en særstilling i forbindelse med Bolyst og har sammen med øya Røvær i Haugesund kommune, sammen med Haugaland Vekst, sendt inn en svært interessant søknad. De fokuserer på at småsamfunn har utfordringer med å ha ledige prøveboliger som folk kan leie for å teste ut om de vil flytte permanent.
Er statsråden enig at dette er en god søknad som bør innvilges?

Begrunnelse

Erfaringer fra eksisterende pilotprosjekt viser at det er mulig å tiltrekke seg folk for å bo, men vanskelig å finne boliger.
Den viktigste erfaringen så langt med arbeidet i Småsamfunnsprosjektet Utsira og Røvær, er manglende boligutvikling. Dette bremser alle prosesser i lokalstedsutvikling. Når de gamle dør, blir de fleste boligene værende i familien/slekt som feriebolig. Dette fører til vedvarende boligmangel i eksisterende boligmassen.
Ettersom ingen bygger boliger for folk som kanskje skal flytte i fremtiden, så kommer slike samfunn i en ond sirkel. Prosjektet med prøveboliger er derfor nyskapende og et spennende virkemiddel som senere kan utvides til andre småsamfunn.
Prosjektet er støttet av kommunene i regionen i regi av det interkommunale selskapet Haugaland vekst hvor også Rogaland fylkeskommune er inne på eiersiden.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: KRD har mottatt svært mange søknader i forbindelse med utlysningen av Bolystmidler. Dette viser, som representanten Kambe også understreker, at det er et stort lokalt engasjement for å utvikle de mange ulike lokalsamfunnene i Distrikts-Norge. Departementet har mottatt nærmere 200 søknader, og det er søkt om midler som langt overstiger de økonomiske ramme som er tilgjengelige i Bolystsatsingen for 2010.

Vi ser at det er mange lokalsamfunn og kommuner som er opptatte av utfordringer knyttet til et godt boligtilbud i distriktsområder. Dette avspeiles i flere av søknadene i Bolystsatsingen. Utfordringene knyttet til boligtilbud i distriktsområder er sammensatt, Det er satt i gang et utredningsarbeid for å vurdere hvilke virkemidler som kan tas i bruk for å få et mer variert og fleksibelt boligtilbud i distriktsområder. Dette er derfor et tema som Kommunal- og regionaldepartementet vil komme tilbake til på et senere tidspunkt.

Kommunal- og regionaldepartementet arbeider nå intensivt for å behandle alle Bolystsøknadene på en grundig og god måte, og tar sikte på å offentliggjøre hvilke prosjekter som får støtte i midten av juni. Før den tid kan jeg ikke gi en mer konkret tilbakemelding på søknaden fra Utsira og Røvær.