Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1337 (2009-2010)
Innlevert: 03.06.2010
Sendt: 03.06.2010
Besvart: 11.06.2010 av justisminister Knut Storberget

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Ser justisministeren behov for endringer i gjeldende struktur for førsteinstansdomstolene, og hvilke kriterier skal vektlegges dersom det er behov for endringer i strukturen?

Begrunnelse

I 2001 vedtok Stortinget en strukturreform for landets tingretter. Strukturen for førsteinstansdomstolene er en av faktorene som har betydning for domstolenes effektivitet og kvalitet. Det er viktig at strukturen er tilpasset demografi, geografi og saksmengde/sakstype ved den enkelte tingrett. Det vises til brev fra Domstoladministrasjonen av 12.03.10 vedrørende evaluering av eventuelt nye strukturendringer.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Dagens domstolsstruktur ble fastsatt av Stortinget under behandlingen av St.meld. nr. 23 (2000-2001), da det ble vedtatt å redusere antall førsteinstansdomstoler fra 92 til 66. Stortinget har senere gjort enkelte endringer i den strukturen som ble vedtatt, men antallet førsteinstansdomstoler skal fortsatt være 66.

Domstolenes arbeidsoppgaver har endret seg mye siden arbeidet med strukturreformen pågikk, blant annet gjennom overføringen av tinglysingen til Statens Kartverk og en retts- og samfunnsutvikling som har medført at det stilles stadig større krav til dommeres kompetanse. Når den siste vedtatte strukturendringen snart gjennomføres ved sammenslåingen av Inderøy tingrett og Stjør- og Verdal tingrett, er det derfor naturlig at det foretas en evaluering av reformen. En slik evaluering er også forutsatt i St. prp. 1 (2006-07), hvor Regjeringen varslet følgende:

”Etter at strukturendringene er sluttført bør det gjennomføres en evaluering av reformen og en vurdering av behovet og kriteriene for fremtidige strukturendringer. Det vil ikke bli fremmet forslag om ytterligere strukturendringer før den pågående reformen er gjennomført.”

Dette er bakgrunnen for at Domstoladministrasjonen på eget initiativ og i samråd med Justisdepartementet har satt i gang en evaluering av de gjennomførte strukturendringene. Jeg vil naturligvis avvente Domstoladministrasjonens arbeid før jeg vurderer behovet for et videre strukturarbeid, og eventuelt tar stilling til hvilken prosess arbeidet skal ha, og til hvilke kriterier som skal legges vektlegges. Et eventuelt videre strukturarbeid vil ha som formål å danne et beslutningsgrunnlag for Regjeringen, når vi eventuelt skal ta stilling til om det skal fremmes nye forslag om strukturendringer for behandling i Stortinget.