Skriftlig spørsmål fra Tone Liljeroth (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1339 (2009-2010)
Innlevert: 03.06.2010
Sendt: 04.06.2010
Besvart: 11.06.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tone Liljeroth (FrP)

Spørsmål

Tone Liljeroth (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre fullfinansiering av barnehagesektoren basert på antall barn med barnehageplass i de respektive kommunene uten at dette rammer satsningen på ikke-kommunale barnehager, og ser statsråden at kommunale rammetilskudd til barnehagene er problematisk i et samfunn hvor innbyggere beveger seg på tvers av kommunegrenser i forbindelse med bl.a. jobb?

Begrunnelse

Regjeringen legger nå opp til et system med kommunal rammefinansiering av barnehagesektoren. Dette innebærer at barnehager får tilskudd basert på antall barn i kommunen som forventes å behøve plass. Dette står i kontrast til systemet med økonomisk dekning for barnehagene basert på antall barn som faktisk har plass. En omleggelse, slik den regjeringen nå legger opp til, medfører utfordringer for kommune-Norge. Ikke-kommunale barnehager, som er et meget viktig redskap i arbeidet for full barnehagedekning med god kvalitet, er ikke bundet av samordnende barnehageopptak i kommunene. Av den grunn vil disse i mange kommuner med arbeidskraft fra nabokommuner, som f.eks. Skedsmo kommune i Akershus, være gode alternativer for pendlere som ønsker barnehageplass nær arbeidsstedet sitt. Der det tidligere har blitt gitt tilskudd for disse barna, vil disse nå komme i tillegg til den kommunale rammetildelingen uten at kommunen eller barnehagen får betalt. Dette kommer av at barnets bostedskommune ikke vil være pliktig å kompensere økonomisk for barnehageplassen i den kommunen barnehagen ligger. Spørsmålsstilleren frykter at dette på sikt kan utgjøre en trussel mot mangfoldet i barnehagesektoren, siden regjeringen nå legger opp til at kommunene ikke får dekket de faktiske kostnadene forbundet med antall barn som faktisk har plass.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Rammefinansiering vil gi kommunene bedre mulighet til å kunne tilpasse barnehagetilbudet i tråd med lokale forhold og brukernes behov. Det finansielle ansvarsprinsipp tilsier at det forvaltningsnivået som har det praktiske ansvaret også bør ha det finansielle ansvaret.

I inntektssystemet vil barnehagemidlene bli fordelt etter en delkostnadsnøkkel som består av objektive kriterier, dvs. kriterier som kommunen ikke kan påvirke. Kriteriene er bestemt ut fra statistiske analyser av hva som forklarer hvorfor kostnadene og etterspørselen etter barnehageplasser varierer mellom kommunene. I dag fordeles de øremerkede tilskuddene i stor grad ut fra det faktiske antall barn og oppholdstid i barnehage. Dette er kriterier som ikke oppfyller inntektssystemets krav til objektivitet, og som det derfor ikke er mulig å benytte som kriterier i en delkostnadsnøkkel.

Innlemming av de øremerkede tilskuddene til barnehager i rammetilskuddet vil gi fordelingsvirkninger mellom kommunene. Noen kommuner vil få mer enn de får i dag til barnehager, mens andre vil få mindre. Dette er uunngåelig når man gjør en så stor omlegging. Det er heller ikke slik at dagens fordeling av tilskudd til barnehager er en optimal fordeling.

I henhold til lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 12 skal alle godkjente barnehager i kommunen samarbeide om opptak av barn. Det er kommunen som har ansvar for å ta initiativ til og legge til rette for en samordnet opptaksprosess og som skal sørge for at opptaket til barnehagene faktisk blir samordnet. Dette forutsetter et tett samarbeid mellom kommunen og ikke-kommunale barnehager.

Barnehagene definerer sin opptakskrets i barnehagens vedtekter, jf. barnehageloven § 7. Opptakskretsen kan også omfatte barn utenfor kommunegrensen. Den samordnede opptaksprosessen skal ta hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Dette innebærer blant annet at barnehagens opptakskrets og opptakskriterier skal respekteres.

Rett til barnehageplass innenfor kommunegrensen innebærer ikke en lovmessig sperre for interkommunalt samarbeid om barnehagetilbud. Kommunene må finne interkommunale løsninger for finansiering av tilbud med barn fra ulike kommuner.

Jeg mener at rammefinansiering og reglene om samordnet opptak vil bidra til fortsatt mangfold i barnehagesektoren også i årene framover.