Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1341 (2009-2010)
Innlevert: 03.06.2010
Sendt: 04.06.2010
Besvart: 11.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Statens Vegvesen har sendt ut forslag til nye kriterier for fastsettelse av særskilte fartsgrenser. Der er kriteriene for at en skal kunne tillate en fartsgrense på 90 km/t så rigide at det i prinsippet vil utelukke denne fartsgrensen som aktuelt alternativ for svært oversiktlige og trafikksikre strekninger.
Mener statsråden at det er behov for en generell senkning av farten på alle strekninger som i dag har 90 km/t dersom de ikke er 4-felts motorveg?

Begrunnelse

Trafikksikkerhet er viktig. Ulykker påfører enkeltmennesker og samfunn store kostnader og lidelser og det må være fokus på å begrense antall og omfang. Men vegene er også helt sentrale for verdiskaping og pendling. Raskere veger gjør arbeidsmarkedene større og bedrer forholdene for næringsvirksomhet og verdiskaping. Forskrifter som nærmest generelt utelater muligheten for 90 km/t kan derfor gi store negative virkninger.
I forslaget som er på høring heter det i følge Østlendingen 20.5. bl.a. at

"...fartsgrense 90 km/t er forbeholdt veger med to- eller tre felt med midtrekkverk. Veger uten midtrekkverk med årsdøgnstrafikk over 1500 skal ikke lenger ha 90-grense".

For et fylke som Hedmark med mye transitt-trafikk, vil slike kriterier minner mer om en generell nedsettelse av fartsgrensen enn en konkret, strekningsvis vurdering av trafikksikkerhet. Det er flere strekninger der det vil framstå mer som en meningsløs nedsettelse av fartsgrensen enn et trafikksikkerhetstiltak. Det vil være uheldig.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: En arbeidsgruppe bestående av representanter fra politiet og Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til nye kriterier for fastsettelse av særskilte fartsgrenser mellom 60 km/t og 100 km/t. Fylkeskommunene har fått oversendt forslaget, med muligheter for å komme med kommentarer. Deretter vil det bli utarbeidet et endelig forslag fra Statens vegvesen og politiet, som vil bli oversendt Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet vil ta stilling til det endelige forslaget etter at dette foreligger.

Jeg er kjent med at det foreløpige forslaget innebærer at 80 km/t beholdes som generell fartsgrense utenfor tettbygd strøk, men at det vil være enkelte justeringer i kriteriene for fastsettelse av særskilte fartsgrenser. Blant annet begrenses muligheten for særskilt fartsgrense 90 km/t til veger med høy standard og årsdøgntrafikk lavere enn 1 500 samt til veger med midtrekkverk eller midtdeler. Totalt for landet innebærer dette at i overkant av 400 km veg som i dag har fartsgrense 90 km/t, vil få redusert fartsgrense til 80 km/t.

Beregninger viser at forslaget til nye fartsgrensekriterier vil medføre at vi kan forvente i størrelsesorden 10 – 15 færre drepte og hardt skadde per år, hvorav en årlig reduksjon på om lag tre drepte og hardt skadde er knyttet til strekninger som får redusert fartsgrense fra 90 km/t til 80 km/t. Samferdselsdepartementet vil i sine vurderinger avveie dette mot konsekvenser for framkommeligheten for næringslivet og privatpersoner.