Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1343 (2009-2010)
Innlevert: 03.06.2010
Sendt: 04.06.2010
Besvart: 11.06.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Det kommer stadige signaler fra ulike aktører innenfor barnevernet om store problemer som følge av anbudspraksis og innkjøp av plasser fra ideelle organisasjoner. Nye retningslinjer har lenge blitt varslet for anbudspraksis men har ennå ikke kommet, og dette skaper usikkerhet.
Hva vil statsråden konkret gjøre for å forhindre at barnevernstilbud av god kvalitet, som Aglo familiesenter, legges ned og når vil nye retningslinjer for anbudspraksis foreligge?

Begrunnelse

Ved Aglo Opplæringssenter har familiesenteret gått til permitteringer, etter at kommuner som hele tiden har vært fornøyde velger ikke å bruke institusjonen. Og dette skjer flere steder. Årsaken skal være signaler fra BUF-etat om at man ikke ønsker å bruke private institusjoner.
Familiesenteret ved Aglo har bare en midlertidig godkjenning, fordi man venter på en stadig utsatt godkjenningsrunde og forespeilet anbudsrunde. Senteret har også fått beskjed om at det skal komme nye retningslinjer for anbud, uten at så har skjedd. Slike situasjoner skaper usikkerhet for institusjoner og gjør det vanskelig å forsvare videre drift og holde på kompetansen. Aglo opplæringssenter har styremøte 9. juni, og må da vurdere tilbudets eksistens.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: I likhet med stortingsrepresentanten ønsker jeg å gi private ideelle institusjoner forutsigbare rammevilkår og at de skal prioriteres fremfor kommersielle institusjoner. Dagens anbudssystem ivaretar dette hensynet.

Aglo familiesenter befinner seg i Region Midt-Norge. Regionen har i dag to familiesentre. Formålet med sentrene er å styrke foreldreferdighetene til vanskeligstilte foreldre for å bedre omsorgssituasjonen til deres barn. Beboerne er plassert etter samtykke og det forventes at foreldrene ivaretar den daglige omsorgen både for seg selv og sine barn. Viktoria familiesenter ble en del av Bufetat ved overdragelse av statlig barnevern fra Trondheim kommune 1. juli 2008. Senter for foreldre og barn tiltak i Molde ble etablert 1. januar 2009. Bufetat har vurdert at de to sentrene vil dekke behovet i regionen. Regionen har foretatt noen enkeltplasseringer på Aglo familiesenter når det har vært fullt i egne sentre. Per dags dato har regionen ledig plass i egne sentre.

I lov 19. juni 2009 om endringer i barnevernloven, som trådte i kraft 1. januar i år, ble det bestemt at sentrene for foreldre og barn skal inntas i lovens kapittel om institusjoner. Private og kommunale sentre skal etter lovendringen godkjennes av Bufetat og fylkesmannen skal føre tilsyn med alle sentrene. Ikke alle forskrifter som i dag gjelder for barneverninstitusjonene passer like godt for sentrene for foreldre og barn. Det er ikke aktuelt å utøve noen form for tvang eller annen innskrenkning av beboernes livsutfoldelse i slike sentre. Forskriftene om rettigheter og bruk av tvang under opphold på barneverninstitusjon passer derfor ikke på sentrene. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utarbeidet forslag til forskrifter med et tilpasset regelverk slik at en unngår reguleringer som kan hindre det mangfold og den fleksibilitet tiltakene representerer. På bakgrunn av dette er et forslag til forskrifter til sentre for foreldre og barn blitt sendt ut på høring.

Frem til forskriften av sentrene foreligger, finnes ingen formell godkjenningsordning for sentrene. Det har imidlertid blitt fastsatt overgangsregler som åpner opp for at private og kommunale sentre anses som godkjente i sentre som hadde beboere plassert per 31. desember 2009. Disse sentrene har fått en frist til 01. desember 2010 for å få behandlet søknad om godkjenning.

Jeg mener det er viktig å sikre at samtlige beboere ved sentrene får et faglig godt tilbud, uansett hvilket senter de får tilbud om opphold ved. Utarbeidelsen av forskrifter for senter for foreldre og barn er et konkret tiltak for å kunne sikre god og forsvarlig kvalitet av foreldre og barntiltak. Region Midt-Norge har ikke hatt en skriftlig avtale med Aglo Familiesenter og det vil være opptil region Midt-Norge å vurdere behovet for anskaffelser utover egne familiesentre når nye forskrifter foreligger.

Stortingsrepresentanten opplyser om at det stadig kommer signaler om store problemer fra ulike aktører innenfor barnevernet, som følge av anbudspraksis og innkjøp fra ideelle organisasjoner. Det er i overensstemmelse med sentrale føringer å prioritere kjøp av plasser fra private ideelle institusjoner fremfor private kommersielle institusjoner. Kjøp av plasser fra private aktører er imidlertid underordnet hensynet til statens utnyttelse av kapasiteten i egne institusjoner.

Vi har nå igangsatt en stor evaluering av barnevernreformen. Forholdet mellom offentlige og private ideelle/kommersielle tilbud er blant temaene i evalueringen. I tillegg har vi igangsatt en gjennomgang av anbudsordningen.

Jeg regner med at representanten er enig med meg i at det er barnets beste som skal veie tyngst i alt barnevernsarbeid. Utarbeidelsen av nye forskrifter for sentre for foreldre og barn skal sikre god og forsvarlig kvalitet av sentrenes tilbud. Det er ingen institusjoner som skal nedlegges på bakgrunn av dette. Dekningen av foreldre og barntiltak er ivaretatt av regionens tilbud. Jeg har tillitt til at regionkontorets vurderinger ivaretar det enkelte barns behov.