Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1344 (2009-2010)
Innlevert: 04.06.2010
Sendt: 04.06.2010
Besvart: 11.06.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Er det slik at DN finansierer slike informasjonskampanjar, og dersom det er rett, ser statsråden det uheldige i ein slik konfrontasjonskampanje som kun styrker motsetningane mellom sjø- og elvefiskere og havbruksnæringa som bidrar med distriktsarbeidsplasser og store eksportinntekter til fellesskapet?

Begrunnelse

Norske lakseelvers årsmelding for 2009 viser at dei fekk fleire hundre tusen kr frå DN til ulikt "informasjonsarbeider". Vi kan i dag oppleve at det blir hengt opp bannere med følgjande påskrift: Lakselusa dreper villaksen.
I dette ligg det en indirekte anklage mot havbruksnæring som så vidt ein i dag kan fastslå har gjennomført eit vellykka avlusingsprosjekt Luselaus.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Direktoratet for naturforvaltning kan etter søknad gi tilskudd over fiskefondet til organisasjoner som arbeider for å fremme hensynet til vern og bærekraftig bruk av vill laksefisk. Tilskudd kan også gis til informasjonsvirksomhet. Direktoratet legger ikke føringer for bruken av slike tilskuddsmidler.

Jeg kan for øvrig ikke se at det er kritikkverdig at organisasjoner som arbeider for villaksen også bidrar med informasjon om de alvorlige påvirkningene som er knyttet til fiskeoppdrett.