Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1347 (2009-2010)
Innlevert: 04.06.2010
Sendt: 04.06.2010
Besvart: 15.06.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hva er forklaringen på at statsråden har forlangt at Forsvarets stabsskole fjernet en israelsk offiser fra programmet for et internasjonalt seminar og hva er departementets generelle syn på at Forsvaret også ønsker å trekke lærdom fra krigshandlinger og konflikter Norge tar avstand fra?

Begrunnelse

Da Forsvarets stabsskole inviterte til et internasjonalt seminar om spesialoperasjoner, var målet å lære å forstå dem bedre. Én av dem som skulle delta var en offiser i det israelske forsvaret som har skrevet en kritisk analyse av Israels tidligere krigserfaringer. Den politiske ledelsen har i følge NRK grepet inn overfor Forsvarets stabsskole og bedt utdanningsinstitusjonen om å stryke offiseren fra programmet fordi hans deltakelse var ”unaturlig” da Norge tok sterk avstand fra det som skjedde i Libanon i 2006. I ettertid opplyser Forsvarsstaben at man har valgt å avlyse hele seminaret.
Episoden utløser et behov for å få vite om det er slik at statsråden normalt pleier å styre innholdet i utdannings- og seminarprogrammet ved Forsvarets stabsskole og om det som har skjedd i denne saken er uttrykk for en mer prinsipiell linje om at Forsvaret ikke skal lære av kritiske analyser fra konflikter Norge har tatt avstand fra eller om det er uttrykk for en mer spesifikk akademisk boikott av kunnskap fra Israel fra Forsvarsdepartementets side.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 4. juni 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten om deltakelse av en israelsk offiser ved Forsvarets stabsskoles internasjonale konferanse.

La meg innledningsvis si at Forsvarets stabsskole skal kunne formidle kritisk og uavhengig kunnskap med faglig tyngde og frihet. Det er en av måtene Forsvaret opprettholder det høye kunnskapsnivået for offiserene, samtidig som skolen kan bidra med relevant kunnskapsformidling overfor institusjoner og aktører innenfor nasjonal og internasjonal krisehåndtering. Denne friheten må tilpasses at institusjonen er en del av Forsvaret, den rapporterer til Forsvarssjefen, og Forsvarsministeren er konstitusjonelt ansvarlig for alt som skjer i Forsvaret. Elevene på stabsskolen er i hovedsak offiserer ansatt i Forsvaret, og skal utøve et oppdrag på vegne av staten.

Både Forsvaret og Forsvarsdepartementet har løpende kontakt med Israel, noe vi har tenkt å fortsette med. Det bidrar til økt forståelse av en kompleks region der vi er tungt engasjert, og det er i god norsk tradisjon å forholde seg til alle parter. Samtidig skjer denne kontakten innenfor visse overordnede utenrikspolitiske rammer, og hvor militært samarbeid er spesielt sensitivt. Den sittende regjeringen har derfor i all hovedsak videreført den praksis som allerede var etablert da vi overtok i 2005, om at potensielt sensitiv omgang med Israel skal være konsultert med Forsvarsdepartementet.

Konferansen som Forsvarets stabsskole hadde invitert til skulle fokusere på spesialstyrkenes virksomhet nasjonalt og internasjonalt, med utgangspunkt i internasjonal forskning og operative erfaringer. En oberst i de israelske spesialstyrkene skulle forelese om Israels erfaringer med krigen i Sør-Libanon, en militæroperasjon Norge kritiserte sterkt. Forsvarsdepartementet vurderte det dit hen at dette, sammen med muligheten for at hendelsen utenfor Gazastripen 31. mai ble koblet til innholdet i konferansen, kunne bidra til å trekke fokus vekk fra målsettingen.