Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1350 (2009-2010)
Innlevert: 04.06.2010
Sendt: 07.06.2010
Besvart: 16.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Viser til at det enstemmig er bevilget 250 millioner kroner til kjøp av tomt for nytt sykehus på Gullaug i Buskerud.
Hva er status og fremdrift i denne saken?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Sør-Øst RHF er gitt et helhetlig ansvar for å planlegge, gjøre nødvendige vurderinger og prioritere sykehusprosjekter i sin helseregion innenfor regionens samlede ressursramme. Styret i Helse Sør-Øst har gitt prioritet til nytt sykehus i Buskerud etter nytt sykehus i Østfold. Bevilgningen på 250 millioner kroner gjør det mulig for Helse Sør-Øst å kjøpe tomten på Gullaug i Lier kommune. Det er imidlertid en del forhold rundt tomten som må kartlegges først.

Helse Sør-Øst RHF opplyser følgende:

"Det ble 6. november 2009 undertegnet en intensjonsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Dyno Nobel ASA om kjøp av tomten innen 6. november 2010. De siste 3 månedene før intensjonsavtale går ut er avsatt til forhandlinger. Fram til oppstart av forhandlingene skal partene avklare sine forutsetninger. For Dyno Nobel ASA innebærer dette reguleringsmessig avklaring for arealbruk i forhold til Lier kommune, mens Helse Sør-Øst RHF skal skaffe seg nødvendig sikkerhet for miljøsituasjonen i forhold til eventuell framtidig bruk til sykehus. Dette innebærer blant annet en 3. parts verifikasjon av de undersøkelsene som er utført, og løpende utføres, av Dyno Nobel ASA/Orica. Dessuten skal Helse Sør-Øst RHF gjennomføre nødvendige supplerende undersøkelser for oppgradering av tomtas renhet fra utnyttelse til industriformål, som er Dyno Nobel ASA/Orica sitt ansvar, til sykehusformål, som vil være Helse Sør-Øst RHF sitt eventuelle fremtidige ansvar.

I tillegg gjennomfører Helse Sør-Øst RHF geotekniske undersøkelser for å kunne vurdere tomtas byggbarhet, og hva som vil kreves av ekstern teknisk infrastruktur og samferdselsløsninger for å etablere et sykehus på tomta

Helse Sør-Øst RHF engasjerte i oktober 2009 Multiconsult til å gjennomføre 3. partsverifikasjonene, og øvrige undersøkelser og vurderinger som nevnt over. I henhold til framdriftsplanen i avtalen med Multiconsult skulle disse undersøkelsene være ferdige i månedsskiftet mai/juni 2010, med endelig rapport overlevert 18. juni 2010.

Etter at Multiconsult ble engasjert av Helse Sør-Øst RHF, ga imidlertid Klima- og forurensningsdirektoratet ut veilederen ”Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn”, datert desember 2009 (TA 2553/2009). Denne er vesentlig mer konkret og omfattende enn den tidligere tilsvarende veilederen fra Statens forurensningstilsyn fra 1999, og som miljøundersøkelsene til Dyno Nobel ASA/Orica er basert på. Helse Sør-Øst RHF har valgt å gjennomføre 3. partsverifikasjonen og de supplerende miljøundersøkelsene i henhold til nye veilederen, siden den uansett vil bli gjort gjeldende ved bygging på tomten. En konsekvens av den nye veilederen er at kravene til prøvetetthet av grunnen nå er vesentlig mer spesifikke enn tidligere, og dette medfører bant annet en dobling av antall grunnboringer i forhold til det Rambøll Norge AS har gjennomført for Dyno Nobel ASA/Orica, fra ca. 320 borehull til ca. 650 borehull.

Framdriftsmessig har dette medført ca. 2 måneders merarbeid for Multiconsult, og de overleverer endelig rapport til Helse Sør-Øst RHF 14. september 2010.

Dette merarbeidet omfatter bare miljøundersøkelsene, og vurderingene knyttet til grunnforhold/byggbarhet og vurderingene knyttet ekstern infrastruktur (energi, vann/avløp, vei og samferdsel) er ferdig i juni, som forutsatt. De inngår imidlertid i samlet rapport, som overleveres 14. september 2010.

Merarbeidet knyttet til nye miljøkrav har som konsekvens at oppstart forhandlinger er utsatt med ca. 2 mnd., fra 6. august 2010 til 15. oktober 2010. Opsjonsperioden forlenges tilsvarende, til 15. januar 2011. Det er enighet mellom partene om dette. Fremdriften for prosjektet følger omforent plan. Det er ingen endringer i overordnet målsetting."

Bevilgningen som er gitt kan overføres til 2011, slik at den omforente forlengelsen av opsjonsperioden ikke krever et nytt bevilgningsvedtak.