Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1351 (2009-2010)
Innlevert: 04.06.2010
Sendt: 07.06.2010
Besvart: 15.06.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Mange mennesker, blant annet ungdommer, har problemer med å komme inn på boligmarkedet.
Vil statsråden bidra til at Husbankens ordninger for startlån og tilskudd kan brukes mer fleksibelt, f. eks. til ordninger med "leie før eie" slik det er arbeidet med i Fræna kommune?

Begrunnelse

Fræna kommune har utarbeidet et midell/prøveordning som gir vanskeligstilte en mulighet til å skaffe seg en permanent bolig med en type "leie- før- eie" ordning. Ordningen ble prøvd ut ved at Husbanken kunne omgjøre tilskuddet til utleieboliger til et individuelt tilskudd etter en avtalt tidsperiode. Husbanken har nå gitt signaler om at de ikke har mulighet til så fleksibel bruk av virkemidlene sine som behovet tilsier i dette tilfelle, dvs. omgjøre tilskuddet for utleieboliger til et individuelt tilskudd. Husbanken har etter det undertegnede har fått opplyst ikke mulighet til å drive med forsøksordninger med virkemidlene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Stortingsrepresentant Ropstad stiller et interessant spørsmål om fleksibiliteten i bruken av Husbankens ordninger. Det er viktig at ordningene er fleksible for å kunne tilpasses ulike situasjoner og lokale forhold. Det er positivt at kommunene viser boligpolitisk engasjement og vilje til å tenke nytt. Dette ønsker jeg å støtte opp om.

Samtidig må det opprettholdes en god styring og kontroll over Husbankens midler. Formål og målgrupper for Husbankens ordninger er forankret i Stortingets vedtak, forskrifter og retningslinjer for ordningene. Regelverket skal sikre god styring og forvaltning av ordningene, ved at de skal være målrettede og kunne resultatmåles.

Det ligger ulike prioriteringer og vurderinger til grunn for tildeling av tilskudd til utleieboliger og etablering. Boligtilskudd til etablering gis til enkeltpersoner for oppføring, utbedring, kjøp eller refinansiering av egen bolig. Tilskuddet tildeles og utmåles etter individuell behovsprøving. Boligtilskudd til utleieboliger skal bidra til å øke antallet egnede utleieboliger til vanskeligstilte. Tilskudd til utleieboliger blir blant annet tildelt ut fra kommunens behov for boliger. Utmålingen blir vurdert på grunnlag av kostnadene i prosjektet, og kan være på opptil 40 % av kostnadene.

Departementet setter rammene for hvor stor andel av tilskuddsmidlene som skal benyttes til hhv. utleieboliger og individuelt tilskudd til etablering. Dette blir gjort gjennom budsjettet og tildelingsbrevet til Husbanken. En omgjøring av tilskuddet fra utleieboliger til etablering innebærer et avvik fra de gitte styringssignalene. Kommunene kan imidlertid gi tilskudd til etablering på ordinært vis ved kjøp av kommunale boliger.

Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Startlån tildeles kommunene for videre utlån, og kommunene kan selv sette rammer for bruken av lånet, innenfor Husbankens retningslinjer. Hensikten er at startlånet skal være et fleksibelt virkemiddel som kommunene har betydelig råderett over.

Jeg vet, og er glad for at Husbanken samarbeider konstruktivt med kommunene om å finne gode løsninger innenfor gjeldende regler. Forsøk med boligvirkemidlene må ha hjemmel i lov eller forskrifter. Et eksempel på en slik forsøksordning er et pågående forsøk med lik tapsdeling mellom stat og kommune på startlån. Dette er en treårig forsøksordning som er hjemlet i forskrift og omtalt i statsbudsjettet for 2010.

Når det gjelder utformingen og utviklingen av Husbankens ordninger, vil jeg vise til det regjeringsoppnevnte boligutvalget som skal gå gjennom den sosiale boligpolitikken.

Utvalget skal blant annet se på boligbehov og utfordringer for unge i etableringsfasen og andre økonomisk vanskeligstilte, og subsidiebruken rettet inn mot den kommunale utleiesektoren. Utvalget skal levere sin innstilling 15.6.2011. Utredningen vil bli fulgt opp med en egen stortingsmelding.

Jeg vil også be Husbanken om en vurdering av prosjektet i Fræna, og deretter vurdere om det er behov for videre oppfølging.