Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1355 (2009-2010)
Innlevert: 07.06.2010
Sendt: 07.06.2010
Besvart: 15.06.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Klima- og forurensningsdirektoratet har i følge Dalane Tidende 02.06.2010 nedsatt en nasjonal ressursgruppe for bergverk og miljø som blant annet skal bistå forvaltningen med faglige råd angående dumping og utslipp til sjø. Av artikkelen går det frem at Norges Fiskarlag ønsker å delta med sin kompetanse, men har fått avslag på sin henvendelse om dette.
Ser statsråden betydningen av å få inn fiskeri- og marinfaglig kompetanse i utvalget, og kan det være aktuelt å bringe inn slik kompetanse i ressursgruppen?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Ressursgruppen for bergverk og miljø ble nedsatt av Klima- og forurensningsdirektoratet 1. januar 2010. Jeg er kjent med at gruppen skal gi direktoratet faglig støtte i arbeidet med bergverkssaker. Konkret har jeg fått opplyst at gruppen skal utarbeide en rapport med en samlet oversikt over kunnskapen på dette området.

I referansegruppen er ulike berørte miljøer representert, herunder miljøorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, konsulentselskaper og myndighetene. Havforskningsinstituttet er en av institusjonene som deltar i gruppen.

Referansegruppen skal etter planen ferdigstille rapporten i løpet av sommeren. Klima- og forurensningsdirektoratet planlegger å arrangere et åpent seminar om innholdet i rapporten etter at denne er presentert av ressursgruppen.