Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1356 (2009-2010)
Innlevert: 07.06.2010
Sendt: 07.06.2010
Besvart: 14.06.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Vil arbeidsministeren vurdere gratis trening til gravide for å forebygge det høye sykefraværet for gruppen?

Begrunnelse

Over tid og senest i mai i år er det kommet tall fra NAV som forteller oss om et fortsatt høyt sykefravær hos gravide. Hver sykemelding blant gravide arbeidstakere medfører i snitt 21 tapte årsverk. Og de yngre gravide har et større sykefravær enn eldre gravide. Mange arbeidsplasser har tilrettelegging ovenfor denne gruppen men dessverre ikke alle. I en studie gjort ved Norges Idrettshøyskole nylig er man kommet frem til at trening gir et bedre svangerskap på mange områder. Derfor også kan det ha mye å si i forhold til sykefraværet hos de gravide. Og visst man kan gi gratis trening vil man tjene dette inn på mindre sykefravær.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: En del av veksten i kvinners sykefravær fra 2001 til 2009 har sammenheng med en økning i svangerskapsrelatert fravær. Dette kan delvis forklares med en økning i antall svangerskap og en generell økt sykefraværstilbøyelighet i de aldersgrupper som føder flest barn.

Jeg er kjent med enkelte prosjekter hvor virksomheter har hatt økt fokus på oppfølging av gravide, bl.a. gjennom å legge til rette for trening og tett oppfølging fra bedriftshelsetjenesten. Disse virksomhetene har hatt gode resultater i form av redusert sykefravær for denne gruppen.

Arbeidsgiver har generelt vidtgående plikter til å iverksette tiltak for å forebygge sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. Vurderingen av hvilke tiltak som med utgangspunkt i risiko er nødvendige, skal foretas i samarbeid med arbeidstakerne og som ledd i det systematiske HMS-arbeidet. Denne vurderingen skal også omfatte en vurdering av tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. Når det gjelder arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer, er det særskilte krav til risikovurdering og ev. oppfølging (Forskrift om forplantningskader og arbeidsmiljø).

Iht. arbeidsmiljøloven plikter arbeidsgiver også å legge til rette for at arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, alder og øvrige forutsetninger. Arbeidsgiver har også vidtgående plikter til å tilrettelegge arbeidet for arbeidstakere med redusert arbeidsevne.

Arbeidsgivere er således allerede pålagt vidtgående plikter til å risikovurdere og tilrettelegge arbeidsmiljøet og til å forebygge og følge opp sykefravær blant gravide. Denne plikten strekker seg imidlertid ikke så langt som til å iverksette et generelt tilbud om gratis trening for gravide, og det foreligger heller ingen planer om å vurdere å innføre en slik plikt. Det må ev. være opp til arbeidsgiver i samråd med den gravide å finne tilretteleggingstiltak, herunder trening, som kan bidra til at den gravide fortsetter i arbeid lengst mulig.

Treningsopplegg fra arbeidsgiver vil imidlertid kunne klassifiseres som en naturalytelse som er gjort skattefri, fordi de er rimelige velferdstiltak for bedriftens ansatte samlet, eller er spesielle tilleggsgoder til den enkelte. Rimelige velferdstiltak vil være ytelser av typisk sosial eller velferdsmessig art, med grunnlag i en bedrifts ønske om å skape trivsel på og i tilknytning til arbeidsplassen, og å øke fellesskapsfølelsen blant de ansatte. Et felles treningsopplegg i regi av arbeidsgiver kan klassifiseres som et rimelig velferdstiltak.