Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1357 (2009-2010)
Innlevert: 07.06.2010
Sendt: 07.06.2010
Besvart: 15.06.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I forbindelse med høring om landskapsvern av Navitdalen og Kvænangen så fremkommer det mange innsigelser og protester mot verneforslagene, fra private grunneier og fra det offentlige. Nord-Troms er et område med svært lite privat eiendom, og i forbindelse med verneforslaget tar staten kontroll over ytterligere mer arealer.
Har statsråden tiltro til at areal kan forvaltes lokalt, og vil statsråden ta hensyn til de som protestere mot verneplanene?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Arbeidet med en verneplan for Kvænangsbotn og Navitdalen er et ledd i gjennomføringen av landsplanen for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge (St.meld. nr. 62 (1991-92)). Fylkesmannen i Troms har fått oppdrag om å utrede vernespørsmålet. Som ledd i forberedelsen av arbeidet har fylkesmannen nedsatt og samarbeidet med en arbeidsgruppe med representanter for Kvænangen kommune, grunneiere, reindrift, lokalbefolkning og Troms fylkeskommune. Et forslag til verneplan med flere alternativer har nylig vært ute på en lokal-/sentral høring med frist 1. juni 2010. Det er kommet inn en rekke uttalelser til forslaget som fylkesmannen nå skal gjennomgå grundig og senere i år fremme sitt forslag som skal videresendes til Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet skal deretter komme med sin faglige innstilling til Miljøverndepartementet som skal forberede saken for endelig beslutning i Regjeringen gjennom kongelig resolusjon. Oversendelse til departementet skal etter planen skje ut på høstparten 2010.

Så lenge denne saken ennå ikke er kommet til Miljøverndepartementet, vil det ikke være riktig av meg å gå inn å kommentere enkeltheter i saken. Jeg kan imidlertid berolige stortingsrepresentanten med at saken også vil få en grundig behandling i departementet og hvor synspunktene som er kommet inn under høringen vil bli gjenomgått.