Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1359 (2009-2010)
Innlevert: 07.06.2010
Sendt: 08.06.2010
Besvart: 14.06.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvordan blir gjennomførbarhetsstudien om Nasjonalt kompetansesenter for helikopter behandlet, og når og på hvilken måte tar regjeringen sikte på å bringe denne saken inn for Stortinget?

Begrunnelse

Stortinget har vedtatt at 334-skvadronen med nytt NH-90 fregatthelikopter, 337-skvadronen, hvor NH-90 skal erstatte Lynx kystvakthelikopter, og 339-skvadronen med Bell 412 helikopter skal organiseres under en felles ledelse, med Bardufoss flystasjon som hovedbase for Forsvarets fremtidige helikopterstruktur.
Forsvarsdepartementet har, etter det undertegnede er orientert om, til behandling en gjennomførbarhetsstudie for en mulig opprettelse av et Nasjonalt kompetansesenter for helikopter.
I studien analyseres ulike elementer knyttet til et felles kompetansesenter mellom Forsvaret og den sivile industrien. Intensjonen har vært å se på hvordan eksisterende norsk helikopterindustri og Forsvaret i fellesskap best kan utnytte nasjonale ressurser for å tilfredsstille behovet både til Forsvaret og sivile helikopteroperatører.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 8. juni 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande knyttet til gjennomførbarhetsstudien om mulig nasjonalt kompetansesenter for helikopter.

Forsvarsdepartementet (FD) har i de to siste budsjettproposisjoner redegjort for en forstudie(gjennomførbarhetsstudie) om eventuell etablering av et nasjonalt kompetansesenter for helikoptre. Forstudien belyser muligheter for både Forsvaret og sivile helikoptermiljøer innenfor områder som simulator/trening, vedlikehold og utdanning.

Arbeidet med forstudien er sluttført og overlevert FD, og er nå til vurdering i departementet. FD vil vurdere funn og anbefalinger i forstudien opp mot andre muligheter nasjonalt og internasjonalt før det tas endelig stilling til videre oppfølging. Studien omfatter også forhold som berører andre miljøer enn de som ligger under FD ansvarsområde, og er derfor oversendt berørte departementer.

FD har som målsetting å komme tilbake til Stortinget i løpet av høsten 2010 og informere om arbeidet og videre oppfølging av forstudien.