Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1362 (2009-2010)
Innlevert: 07.06.2010
Sendt: 08.06.2010
Besvart: 15.06.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Norge har inngått en lang rekke skatteavtaler med andre land som skal bidra til bla. å unngå dobbeltbeskatning og gode rammeverk for økonomiske forbindelser mellom landene. Taiwan har inngått den type avtaler med mange land, bla. Storbritannia, Sverige og Danmark. Med henblikk på det økonomiske samarbeidet mellom Norge og Taiwan, burde det være av interesse også for Norge å inngå en slik avtale.
Hvordan ser statsråden på et slikt mulig initiativ, enten fra norsk eller taiwansk side?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Taiwan har status som et ikke-statlig territorium med en egen administrasjon, men er folkerettslig sett en del av Kina. Siden Norge ikke anerkjenner Taiwan som selvstendig stat, vil Regjeringen ikke gå inn på ordninger som kan utlegges som en anerkjennelse av Taiwan eller som generelt forbindes med mellomstatlige forhold. Det er derfor ikke aktuelt å inngå en skatteavtale med Taiwan med hjemmel i skatteavtaleloven.

De skatteavtaler representanten Syversen henviser til mellom Taiwan og henholdsvis Sverige og Danmark, er ikke alminnelige stat-til-stat avtaler inngått av Danmark og Sveriges regjeringer. Avtalene det er snakk om, er inngått av henholdsvis De Danske Erhvervorganisationers Kontor i Taipei og Det svenske handelsrådet. Avtalene er deretter særskilt vedtatt i henholdsvis Folketinget og Riksdagen.

Finland har ikke skatteavtale med Taiwan.

Utenriksministeren besvarte 24. februar 2009 spørsmål om hvorfor Norge ikke har stedlig representasjon i Taiwan. Av svaret framgår det at Danmark, Sverige og Finland har betydelig mer omfattende økonomisk samkvem med Taiwan enn Norge.

Dersom Finansdepartementet blir bedt om å vurdere hvorvidt det skal arbeides for en skatteavtale med Taiwan, vil spørsmålet bli forelagt Utenriksdepartementet.

Videre vil behovet for en slik avtale bli undersøkt på vanlig måte gjennom en foreleggelse av spørsmålet for Nærings- og handelsdepartementet og direkte for næringslivet. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at Finansdepartementet så langt ikke har registrert noen etterspørsel etter en skatteavtale mellom Norge og Taiwan.

Beslutningen om hvorvidt en skal arbeide for en skatteavtale med Taiwan vil bygge på tilbakemeldingene vi får på de nevnte foreleggelsene samt på skattefaglige vurderinger av det taiwanske skattesystemet, og hvorvidt det gjør en avtale ønskelig eller ikke. Det understrekes at en eventuell skatteavtale i så tilfelle ikke vil bli inngått med den norske regjering som avtalepartner.