Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1367 (2009-2010)
Innlevert: 07.06.2010
Sendt: 08.06.2010
Besvart: 15.06.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Mener statsråden at fylkesmannen i Nordland i brev av 2.6.2010, ref 2010/4343 tolker opplæringsloven og intensjonene i loven riktig, og i så fall hvilke andre lovhjemler er det som sikrer at "elever som er for flinke til å ha utbytte av opplæringen" får en opplæring de har utbytte av?

Begrunnelse

I et brev fra fylkesmannen i Nordland, datert 2.6.2010, ref. 2010/4343 kan man lese at fylkesmannen tolker opplæringslovens § 1-2 slik at:

"Bestemmelsen om tilpasset opplæring må ses i sammenheng med bestemmelsene i opplæringsloven kap. 5 om spesialundervisning"

og senere at

"...rettighetene til spesialundervisning ikke gjelder for elever som er for flinke til å få et tilfredsstillende utbytte av opplæringen."

Etter min oppfatning har både Kunnskapsløftet og senere behandlinger av skolepolitikk i Storting og regjering har i større eller mindre grad lagt vekt på at tilpasset opplæring også handler om å ivareta de elevene som er for flinke til å utbytte av undervisning på det nivået de aldersmessig hører hjemme. Derfor finner jeg svaret fra fylkesmannen i Nordland svært oppsiktsvekkende.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er korrekt at det bare er elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen som har rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven kap. 5 og Ot.prp. nr. 46 (1997-98). Men også de faglig sterke elevene skal så langt det er mulig få ivaretatt sitt behov innen rammen av ordinær tilpasset opplæring, jf. opplæringsloven § 1-3.

Jeg er sterkt opptatt av at også de særlig flinke elevene får et godt tilbud i skolen. Blant annet ble det i 2008 åpnet for at en elev i ungdomsskolen kan ta fag i videregående opplæring, basert på frivillighet fra kommunen og fylkeskommunen. Jeg er kjent med at flere kommuner har tatt denne ordningen i bruk.

I mer ekstraordinære tilfeller der det ikke vil være mulig for skolen innen rammen av ordinær tilpasset opplæring å ivareta en svært faglig sterk elevs behov, kan det etter omstendighetene og på bakgrunn av søknad og sakkyndig vurdering fattes vedtak om at eleven kan forsere opplæringsløpet helt eller delvis, jf. opplæringsloven § 2-1.

Det er en utfordring å få til en mer variert skole som treffer alle elevers behov, særlig på ungdomstrinnet. Jeg vil fremme en egen stortingsmelding om dette.