Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1370 (2009-2010)
Innlevert: 07.06.2010
Sendt: 08.06.2010
Besvart: 15.06.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): For en tid tilbake var UF komiteen på besøk på de 3 aktuelle basene for fremtidig jagerflybase. Under besøket på Ørland ble det hevdet av øverste befal, under orienteringen, at NATO ikke lenger hadde interesse av nordområdene. Jeg spurte da og jeg kunne referere til denne påstanden noe vedkommende bekreftet.
Mitt spørsmål er derfor om statsråden deler denne oppfatningen om at NATO ikke er opptatt av det som skjer i nord og hvordan vår forsvarspolitikk bør endres som følge av dette?

Begrunnelse

Må innrømme at jeg ble en smule overrasket over uttalelsen på Ørland. For meg var det helt nytt at så skulle være tilfelle. Det ble også hevdet at man i NATO stilte spørsmål ved QRA som verktøy, også dette helt nytt for komiteen. Jeg ser derfor frem til å få regjeringen syn på de nevnte utfordringer.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forsvarsdepartementet deler ikke den oppfatning at NATO ikke lenger har interesse av nordområdene. Departementets klare inntrykk er tvert i mot at det er økende interesse for nordområdene i alliansen. Utenriksministeren har ved to anledninger orientert NATOs Råd om utviklingen i nord, noe som i seg selv har bidratt til økt fokus på regionen. I januar i fjor ble det avholdt et høynivåseminar på Island om NATOs rolle i regionen. En rekke politikere fra sentrale allierte land deltok. Nordområdene er også et tema som nevnes i forbindelse med arbeidet med nytt strategisk konsept i NATO. For øvrig er det stor interesse fra allierte land for å øve og trene i nord. Ellers har nærområdeinitiativet, som ble fremmet for snart to år siden, økt oppmerksomheten omkring alliansens nærområder generelt, herunder nordområdet. På denne bakgrunn ser regjeringen ikke behov for å gjøre endringer i forsvarspolitikken på dette området.

QRA (Quick Reaction Alert)-kapasiteten er en meget viktig del av NATOs integrerte luftovervåknings- og luftkontrollsamarbeid som pågår kontinuerlig, 24 timer i døgnet. Dette samarbeidet ligger fast og støttes av samtlige medlemsland, selv om den mer konkrete gjennomføringen diskuteres med jevne mellomrom. Fra norsk side tillegges samarbeidet på luftsiden meget stor vekt fordi det sikrer effektiv overvåkning og kontroll av norsk og tilstøtende luftrom, og representerer et kontinuerlig alliert nærvær i våre nærområder.