Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1371 (2009-2010)
Innlevert: 07.06.2010
Sendt: 08.06.2010
Besvart: 11.06.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): I hvilken grad kan og blir saker overført fra tingretter og lagmannsretter som har høy saksbehandlingstid til andre domstoler som har langt lavere saksbehandlingstid og som kan bidra til at den totale saksbehandlingstid blir redusert?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det følger av domstolloven § 38 at en sak kan overføres til en annen sideordnet domstol ”når særlige grunner gjør det påkrevd eller hensiktsmessig”. Det er forutsatt at overføringsregelen skal benyttes med varsomhet.

Det er først og fremst forhold ved saken som begrunner overføring etter domstolloven § 38, for eksempel at det er aktuelt med åstedsbefaring i et annet domssogn, eller at flertallet av aktørene i saken, herunder parter og vitner, bor i et annet domssogn. Overføring kan også foretas dersom sakens omfang, sammenholdt med andre forhold ved domstolen, utgjør særlige grunner, jf. Ot.prp. nr 25 (1994-95).

Domstoladministrasjonen opplyser at det i de alminnelige domstolene ikke er vanlig å overføre saker mellom sideordnede domstoler på grunnlag av kapasitetshensyn og at det ikke finnes statistikk over de tilfellene der det skjer.