Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1372 (2009-2010)
Innlevert: 08.06.2010
Sendt: 09.06.2010
Besvart: 18.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Helse Førde må foreta innsparing på 150 millioner. Deres forslag er å legge ned akuttberedskap og fødetilbud ved lokalsykehusene i Lærdal og på Nordfjordeid. Helseminister og statsminister ga nylig løfter om at befolkningen skal beholde sine lokalsykehus med akuttberedskap og fødetilbud. Konsekvensen vil da bli innsparinger på andre viktige områder ved sykehuset i Førde.
Mener statsråden at de "objektive kriterier" som Helse Vest har lagt til grunn, med hovedvekt på folketall, er riktige?

Begrunnelse

Når innsparinger annonseres, er det viktig å legge til grunn mer enn bare folketall. Historiske forhold som strukturer med lokalsykehus og beredskapstjenester er også viktig. I strategi 2020 har dessuten så og si alle høringsuttalelsene Helse Førde har fått, sagt at det er svært viktig å beholde et sterkt sentralsykehus.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I forbindelse med Regjeringens fremleggelse av forslag til statsbudsjett, utarbeider som kjent Helse- og omsorgsdepartementet et forslag til budsjett for den statlige spesialisthelsetjenesten, hvor en også foreslår en fordeling mellom regionene. Fordelingen mellom regionene har i de senere år blitt justert som følge av et omfattende utredningsarbeid som har blitt gjort i det offentlig oppnevnte Hagen-utvalget (St.meld. nr. 5 (2003-2004)) og senere i Magnussen-utvalget (NOU 2008:2). Dette har bidratt til økte overføringer til Helse Vest RHF.

Den interne fordelingen av basisrammen mellom de ulike helseforetakene er det de regionale helseforetakene som har ansvar for å gjennomføre. Helse Vest RHF har informert meg om at deres metodikk for fordeling av basisrammen mellom helseforetakene har blitt utviklet over flere år. De første to årene etter sykehusreformen (2002 og 2003) ble basisrammen primært fordelt på bakgrunn av historisk fordeling. De prioriteringene som tidligere ble gjort i de tre aktuelle fylkeskommunene ble dermed videreført. Denne videreføringen oppfattet Helse Vest RHF som uheldig ut i fra det helsepolitiske målet om at befolkningen i landet skal ha et likeverdig helsetilbud.

I forkant av budsjettildelingen for 2004 utformet derfor Helse Vest RHF en fordelingsmodell som i hovedsak bygget på objektive kriterier, og da med utgangspunkt i de objektive kriteriene som lå i utredningen til det ovennevnte Hagen-utvalget (St.meld. nr. 5 (2003-2004)). Denne modellen har etter de opplysninger jeg har fått fra Helse Vest RHF, senere blitt forbedret gjennom prosesser med involvering fra helseforetakene og aktuelle fagpersoner fra universitetsmiljøene. Modellen som blir brukt i budsjettildelingen i 2010, bygger på de nasjonale analysene som ble gjort av Magnussen-utvalget i 2008.

Resultatet er en omfordeling mellom helseforetakene der konsekvensen for Helse Førde HF er en reduksjon i basisrammen som tildeles fra Helse Vest RHF. I modellen er det lagt til grunn et relativt behov i befolkningen, og så langt det er vurdert som faglig forsvarlig, er det kompensert for kostnader knyttet til uhensiktsmessig struktur, beredskap m.m. I beregningen av behovene i befolkingen tar Helse Vest RHF utgangspunkt i både sosiale kriterier og folketall i ulike aldersgrupper. Det er utviklet egne behovsmodeller både for somatikk, psykiatri og tverrfaglig rusbehandling.

For å unngå for store omfordelingseffekter fra et år til et annet, har Helse Vest RHF tildelt Helse Førde HF et skjønnstilskudd som er økt fra tidligere 20 mill. kroner til 30 mill. kroner for 2010. Styret for Helse Vest RHF har imidlertid signalisert at dette skjønnstilskuddet vil falle bort fra 2011.

Helse Førde HF har også blitt behandlet særskilt når det gjelder resultatkrav. Resultatkrav for årene 2006 til 2010 fremgår av tabellen under. I tabellen ser en også det faktiske resultat for de aktuelle årene, og dermed avviket i forhold til eiers resultatkrav.

Årstall Resultatkrav Faktisk resultat Avvik

2010 -40 000

2009 -46 389 -100 760 -54 731

2008 -74 400 -151 000 -76 600

2007 -46 000 -124 000 -78 000

2006 -42 400 -108 000 -65 600

tall i hele 1000

I forutsetningene til langtidsbudsjett 2010-2014 er det lagt til grunn et resultat i balanse i Helse Førde HF innen 2012.

I budsjettildelingen for 2010 har Helse Førde HF fått en reell vekst i inntektsrammen på om lag 50 mill. kroner. Med utgangspunkt i resultatet for 2009 og resultatkravet for 2010 vil, alt annet likt, Helse Førde HF ha en beregnet omstillingsutfordring på 10,76 mill. kroner for 2010. Helse Førde HF har selv vurdert omstillingsbehovet til å være høyere, og har derfor utarbeidet en tiltakspakke på 45 mill. kroner.

I 2011 vil skjønnstilskuddet på 30 mill. kroner falle bort og resultatkravet blir strammet inn til -20 mill. kroner. Med utgangspunkt i omstillingsarbeidet som nå blir planlagt, mener Helse Vest RHF at Helse Førde HF har fått relativt krevende, men likevel rimelige rammer å forholde seg til de neste årene.