Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1374 (2009-2010)
Innlevert: 08.06.2010
Sendt: 09.06.2010
Besvart: 18.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden fastsette et tidspunkt for når regjeringen vil finne en løsning for kjøreopplæring for ungdom som av ulike årsaker ikke har andre muligheter til privat øvelseskjøring, og vil ministeren sørge for at Skåland skole får dispensasjon fra gjeldende regelverk til å gi elevene fra Skåland ungdomssenter tilbud om kjøreopplæring som en del av undervisningen?

Begrunnelse

18.11.2009 stilte undertegnede spørsmål om barne- og likestillingsministeren kunne sørge for at ungdommer som bor på statlige barnevernsinstitusjoner skal ha samme mulighet til å øvelseskjøre som ungdommer som bor hos sine foresatte, og om hun ville sørge for at Skåland ungdomssenter får dispensasjon fra gjeldende regelverk til å gi elevene fra Skåland ungdomssenter tilbud om kjøreopplæring som en del av undervisningen.
Spørsmålet ble besvart av samferdselsministeren 12.01.2010. Der svarte statsråden at hun ønsket å få vurdert problemstillingen nærmere og komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.
Skåland Skole i Lund kommune gir et opplæringstilbud til ungdom ved Skåland ungdomssenter. Dette er et statlig tiltak for ungdom med problematikk innen rus og atferd, som blir plassert etter vedtak i Fylkesnemnda. Skåland Skole og Ungdomssenter har søkt om dispensasjon fra Vegtrafikkloven og trafikkopplæringsforskriften for å sikre at ungdommene på senteret får samme mulighet til kjøreopplæring som om de hadde bodd med sine foresatt.
Søknaden ble endelig avvist av Statens vegvesen 22.09.2009.
Undertegnede er gjort kjent med at Skåland Skole og Ungdomssenter, etter at de mottok svaret på vårt spørsmål, 12.01.2010, har forsøkt å kontakte Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet for å endelig få avklart saken, før elevene går i sommerferie. Det har ikke lykkes Skåland Skole og Ungdomssenter å få et forpliktende svar fra statsråden.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Med utgangspunkt i saken fra Skåland skole og ungdomssenter ba jeg i vinter Vegdirektoratet utrede det rettslige grunnlaget for, og hensiktsmessigheten ved at ansatte ved Skåland og lignende institusjoner skal kunne drive privat øvingskjøring med ungdommer tilknyttet virksomheten.

Vegdirektoratets vurdering var at slik regelverket er utformet i dag, faller slik øvingskjøring inn under definisjonen av opplæring mot vederlag og er således ulovlig privat øvingskjøring.

Tilbudet Skåland ønsker å gi til sine brukere er etter min mening svært positivt både av hensyn til trafikksikkerheten og ut fra sosiale hensyn. Jeg har derfor bedt Vegdirektoratet om å gi Skåland skole og ungdomssenter dispensasjon, slik at de kan drive øvingskjøring med ungdommene som er tilknyttet virksomheten. Overfor Vegdirektoratet er det gitt klare føringer for at en slik dispensasjon bør foreligge før neste skoleår starter opp i august.