Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1382 (2009-2010)
Innlevert: 09.06.2010
Sendt: 09.06.2010
Besvart: 15.06.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Vil statsråden bidra til at det igangsettes undersøkelser ved Den norske skolen på Grand Canaria for å avdekke eventuelle brudd på vilkårene for statsstøtte og til en gjennomgang av forholdene ved skolen for å sikre at elevene får et forsvarlig skoletilbud?

Begrunnelse

Utdanningsdirektoratet skal nylig være varslet om store samarbeidsproblemer mellom rektor og lærere ved Den norske skole på Grand Canaria, og det er fremsatt påstander om ulovlige forhold ved skolen, herunder avlønning av lærere svart. Skolen mottar offentlig støtte og det synes uklart hvem som er rette tilsynsorgan.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Utdanningsdirektoratet har åpnet tilsyn med den norske skolen på Gran Canaria. Skolens styre fikk 5. mai 2010 pålegg om å legge frem dokumentasjon knyttet til en rekke bestemmelser i privatskoleloven for å belyse forhold ved skolen knyttet til elevenes skolemiljø. Formålet med tilsynet er å avdekke eventuelle brudd på privatskoleloven og sikre at elevene får et forsvarlig skoletilbud. Utdanningsdirektoratet mottok den etterspurte dokumentasjonen 25. mai og gjennomgår nå alle dokumentene i saken.

På bakgrunn av de opplysninger om skolen som har fremkommet i den senere tid vil Utdanningsdirektoratet utvide omfanget av tilsynet med skolen. Det er særlig de økonomiske forholdene ved virksomheten som vil bli undersøkt nærmere. Dersom det avdekkes brudd på privatskoleloven vil direktoratet gi pålegg om å rette på forholdene. Hvis det er utbetalt for mye statstilskudd vil dette kunne kreves tilbake.

Det er grunnleggende viktig at private skoler i Norge og utlandet følger regelverket i privatskoleloven med forskrifter, slik at statstilskuddet blir benyttet til å gi elevene den opplæring de har krav på. Jeg er derfor fornøyd med at det er igangsatt undersøkelser av forholdene ved skolen, slik at eventuelle brudd på regelverket blir avdekket og rettet opp.