Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1385 (2009-2010)
Innlevert: 09.06.2010
Sendt: 10.06.2010
Besvart: 23.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Hva vil samferdselsministeren gjøre for å kartlegge og utbedre det akutte behovet for vedlikehold av norske broer, særlig broer av vital betydning for lokalsamfunn som eksempelvis Skjervøybrua?

Begrunnelse

Flere steder i landet står bruer i forfall. Bruer bygget på 70- og 80-tallet ble bygd med en dårligere standard enn dagens, og som oftest også ut fra et atskillig mindre trafikkgrunnlag. Utbedringer og vedlikehold er kostbart og prioriteringene er opp til ulike instanser.
Skjærvøybrua i Troms fylke er et av de verste eksemplene vi kjenner til. Brua er øy befolkningens eneste forbindelse til fastlandet og har vital betydning for Skjervøys befolkning og næringsliv. Flere av pilarene som holder brua oppe mangler store stykker av betongen, og armeringen er i ferd med å ruste opp og sprenge betongen. Slike prosesser har et akselererende forløp og Statens Vegvesens faglige vurdering er at det haster med utbedringer.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen har i dag et omfattende program for å ivareta sikkerheten og kart- legge tilstand for de mer enn 17 000 bruer på riks- og fylkesvegnettet. Det gjennomføres årlig rutinemessige bruinspeksjoner, hvor tilstand bedømmes og fremtidig vedlike- holdsbehov vurderes. Statens vegvesen har dessverre ikke en komplett oversikt over størrelsen på det vedlikeholdsmessige forfallet i dag, men regner med å være à jour med dette store registreringsarbeidet i løpet av kort tid. Som grunnlag for rullering av Nasjonal transportplan vil Statens vegvesen i løpet av 2010 gjøre en detaljert registrering av det tekniske forfallet for tunneler og bruer på riksvegnettet. Registreringene vil også omfatte tilstanden på fylkesvegnettet.

For lokalsamfunnene langs kysten har kystbruene en vital betydning. Statens vegvesen gjennomfører årlig større vedlikeholdsarbeider for å utbedre skader på kystbruer i betong. Dette er teknisk kompliserte utbedringer og det vil sannsynligvis være behov for gjentatt vedlikehold fremover for å forlenge levetiden.

Basert på tilbakemeldinger etter forvaltningsreformen, meddeler Statens vegvesen at fylkeskommunene tar sin oppgave som vegholder for bruer alvorlig. Budsjettrammer for drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegbruer for 2010, viser at det totalt satses mellom 500 og 600 millioner. Dette er vesentlig mer enn gjennomsnittet de siste årene.

Regjeringen har lagt stor vekt på arbeidet med å redusere det tekniske forfallet i vegnettet, herunder også bruer, i planperioden 2010-2013. Det er lagt opp til økt innsats til drift og vedlikehold, samt til mindre utbedringer for å komme videre med å ta igjen forfallet som er bygd opp over tid. Gjennom tiltakspakken ble det i 2009 også tildelt 80 mill. kr til bruvedlikehold.

Jeg vil nøye følge utviklingen av bruvedlikeholdet. Det er min ambisjon å arbeide for å styrke bruvedlikeholdet, stoppe veksten i forfallet og ta igjen det forfall som allerede er bygget opp.