Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1386 (2009-2010)
Innlevert: 09.06.2010
Sendt: 10.06.2010
Besvart: 18.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): I Statens vegvesens handlingsplan for 2010 - 2013 heter det at andel av vegnettet med svært dårlig standard ved utgangen av 2013, og gitt dagens bevilgningsrammer, vil være 20 pst. I ettertid har vi fått opplyst at dette tallet er feil, og at det riktige skal være 10 pst.
Hvordan påvirker denne feilbergningen de andre kategoriene, hva er de totale tallene i dag og hva vil de være ved utgangen av 2013 for alle kategoriene, og særlig hvilken utvikling legges det opp til i kategorien dårlig?

Begrunnelse

Regjeringen sier i NTP at:

”Det er en prioritert målsetting å skape en vesentlig bedre drifts- og vedlikeholdsstandard på riksvegene”.

Samtidig øker vedlikeholdsetterslepet i norsk vegsektor stadig. Nasjonal Transportplan estimerer vedlikeholdsetterslepet for veg til 19 mrd. og vi vet at dette øker for hver dag som går.
Regjeringen benytter enhver anledning til å fremheve av at det nå brukes mer penger til veg enn tidligere. Dette er kanskje ikke så rart når vi vet at handlingsregelen gir enhver sittende regjering et større handlingsrom, så lenge oljeformuen vokser. I tillegg har finanskrisen gjort det legitimt å tilføre enda mer penger inn i denne sektoren. Dette er vi glade for i Høyre. Samtidig ser vi at dette ikke er nok.
Statens vegvesens handlingsplan for 2010 - 2013 inneholder opplysninger om at andel av vegnettet med svært dårlig standard ved utgangen av 2013, og gitt dagens bevilgningsrammer, vil være 20 pst. I ettertid har vi fått opplyst at dette tallet er feil, og at det riktige skal være 10 pst. Men også dette korrigerte tallet bekrefter at andelen vei med svært dårlig standard vil øke i perioden.
For å ta igjen vedlikeholdsetterslepet har Høyre foreslått 50 mrd til et vedlikeholdsfond, og å ta i bruk andre virkemidler som prosjektfinansiering og Offentlig-privat samarbeid. Dette vil gi bedre forutsigbarhet i både utbygging og vedlikehold. Høyre beklager at regjeringen til nå ikke har ønsket å ta i bruk slike nye virkemidler, men heller bare fokusere bare på overføringer alene.
Tidligere samferdselsminister Navarsete lovet at det skulle lukte asfalt i hele landet. Og nytt dekke er vel og bra i et kriseår, men det trengs så mye mer. Vi vet at norske distrikter og næringsliv er avhengig av forutsigbar transport og et vegnett som fungerer.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen kategoriserer tilstanden til vegdekkene (asfalten) på riksvegnettet ved bruk av kategoriene svært dårlig, dårlig, middels, god og svært god. Dette gjøres på grunnlag av årlige målinger av spordybde og jevnhet. Disse gjennomføres med avansert måleutstyr montert på spesielle målebiler. I 2009 ble om lag 94 % av riksvegnett (slik det er definert fra 1.1.2010) målt. Store deler av de faste vegdekkene på fylkesvegnettet måles også. Resultatene fra disse målingene brukes til å planlegge dekkevedlikeholdet samt å rapportere utviklingen av vegdekketilstanden for hele riksvegnettet.

Det er viktig å poengtere at denne kategoriseringen kun gjelder vegdekkene og at begrepet (veg)standard som benyttes i spørsmålsformuleringen omfatter mange andre parametere, slik som kurvatur, vegbredde, stigningsforhold osv. Disse inngår altså ikke i kategoriseringen av vegdekketilstanden som det refereres til i spørsmålet. Jeg vil understreke viktigheten av at begrepene vegdekketilstand og vegstandard ikke forveksles.

Fremtidig tilstandsutvikling for vegdekkene er avhengig av mange faktorer, bl.a. trafikkbelastning, klima, bæreevne, drenering og budsjettnivå. Statens vegvesen har ikke utviklet modeller for å lage en komplett fremskrivning av dekketilstanden, noe som ville være nødvendig for å kunne lage prognoser for fremtidig utvikling for alle tilstandskategoriene.

Ved planlegging av dekkevedlikeholdet benyttes enkle tilstandsutviklingsmodeller for enkeltstrekninger, men disse kan i dag ikke benyttes til å utarbeide prognoser for utviklingen av dekketilstanden på hele vegnettet ved ulike budsjettscenarier. Ved utarbeidelse av handlingsprogrammet til Statens vegvesen ble prognosen for andelen svært dårlige vegdekker gjort på grunnlag av enklere analyser hvor en sammenholdt den gitte rammen med beregnet årlig behov for at forfallet knyttet til vegdekker ikke skal øke. Dette er mulig fordi grensen som er satt for hva som betraktes som ”svært dårlig” samsvarer tilnærmet med tiltakskravene i vedlikeholdsstandarden (Håndbok 111). For de øvrige kategoriene er ikke slike prognoser mulig.

Den økonomiske rammen avsatt til vedlikehold av vegdekkene i handlingsprogrammet tilsier at det vil skje en økning av andelen vegdekker med svært dårlig dekketilstand på riksvegnettet fra 8 % til 10 % i perioden 2010 – 2013. Med dagens modeller er det ikke mulig å lage et tilsvarende estimat for utviklingen av kategorien dårlig dekketilstand. Den beklagelige feilen i handlingsprogrammet har således ingen konsekvenser i forhold til denne problemstillingen.