Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1391 (2009-2010)
Innlevert: 09.06.2010
Sendt: 10.06.2010
Besvart: 16.06.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Romerikes Blad har tatt opp den dramatiske mangelen på lærlingeplasser og for svak yrkesretting av opplæringen i skolen. Ifølge avisen er det kun 1 av 4 som får læreplass, og både lærling og arbeidsgiver mener at ungdommen kan for lite når de starter i lære - yrkesfagene er for lite fagrettet. Vi står i fare for å miste en hel generasjon med fagarbeidere dersom det ikke tas et krafttak for å styrke yrkesfagene og tilbudet av læreplasser.
Hvilke NYE forslag vil statsråden komme med for å møte denne utfordringen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringen Stoltenberg II nedsatte Karlsen-utvalget (NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida) som blant annet vurderte om læreplanene for de yrkesfaglige utdannings-programmene var tilstrekkelig tilpasset fag- og yrkesopplæringen. Dette var et bredt sammensatt utvalg der partene i arbeidslivet var godt representert. Utvalget anbefalte enstemmig å holde fast ved felles læreplaner for fellesfagene i videregående opplæring, men ba imidlertid om at læreplanene skulle gjennomgås for å kunne tilpasses utdanningsprogrammene på en bedre måte. Karlsenutvalgets innstilling er fulgt opp i St.meld. nr. 44 Utdanningslinja (2008-2009). På denne bakgrunnen ble Utdanningsdirektoratet bedt om å gjennomgå læreplanene i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag med tanke på at læreplanene skulle legge godt til rette for en relevant opplæring tilpasset ulike utdanningsprogram. De justerte læreplanene har nå vært på en bred høring og skal etter planen fastsettes til bruk i opplæringen fra og med skoleåret 2010-2011. I tillegg har jeg bedt Utdanningsdirektoratet sende ut høringsforslag om å forskriftsfeste at opplæringen i fellesfagene for elever i videregående opplæring skal gjøres relevant og tilpasses de ulike utdanningsprogrammene. Høringsinstansene har fått frist til 11. juni om å uttale seg om denne forskriftsendringen. Med forbehold om høringsinstansenes uttalelser er også denne endringen planlagt innført fra og med kommende skoleår. For at opplæringen innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram skal kunne tilpasses best mulig skal også etterutdanning for lærere og instruktører styrkes med midler fra høsten 2010. Jeg mener derfor å ha lagt godt til rette for at en mer yrkesrettet og tilpasset opplæring skal kunne komme raskt og være regulert både gjennom forskrift til Opplæringsloven og læreplanene for fag.

Regjeringen er også bekymret for det høye frafallet i videregående opplæring og at tilgangen på læreplasser ikke er god nok. Rundt halvparten av de som ikke får læreplass, slutter i videregående opplæring. Fullført og bestått videregående opplæring er den plattformen flest mulig bør ha for å være rustet for deltakelse i arbeidslivet i dag og i framtida. Læreplasser er viktig for at elever fullfører opplæringen. For budsjettåret 2010 er det bevilget 200 mill. kroner for å styrke tilskuddene til lærebedriftene, der 10 mill kroner er satt av til lærlinger med særskilte behov. Det er blant annet åpnet for at tilskuddet kan brukes til å stimulere enkeltbransjer med konjunkturproblemer, til å videreføre lærekontrakter og til å stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlinger. Tiltak som øker tilgangen på læreplasser vil dermed kunne redusere frafallet i videregående opplæring.

Utdanningsmyndighetene kan ikke skaffe nok læreplasser alene. Derfor er partssamarbeidet rundt fag- og yrkesopplæringen et særlig viktig virkemiddel for å øke tilgangen på læreplasser og andelen med fullført fag- eller svennebrev. I denne sammenhengen bør statlige virksomheter også være sitt ansvar bevisst og opprette langt flere læreplasser enn det som gjøres i dag. I Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009-2013 står det at regjeringen vil forsterke samarbeidet med partene i arbeidslivet for å få nok læreplasser, og i St.meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja står det videre at departementet vil ta initiativ overfor alle aktuelle parter for å inngå en ny samfunnskontrakt om forpliktelsen til å opprette læreplasser. Dette arbeidet har startet, og med en ny samfunnskontrakt mener jeg at vi vil gi fag- og yrkesopplæringen økt oppmerksomhet samt at partenes ansvar i utdanningspolitikken blir godt forankret.

Samlet sett vil disse tiltakene bidra til at flere elever får lærekontrakt og får mulighet til å fullføre og bestå videregående opplæring.