Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1394 (2009-2010)
Innlevert: 10.06.2010
Sendt: 10.06.2010
Besvart: 15.06.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Det er prisverdig at Norge sammen med nær 50 andre land er med på avtalen om å redusere klimagassene fra avskoging. Avtalen gir løfter om å bidra med om lag 25 mrd. kr i perioden 2010-2012.
Kan statsråden forsikre om at tilsagnet vil komme fra friske midler i statsbudsjettet, eventuelt fra miljøbudsjettet, og ikke belastes bistandsbudsjettet?

Begrunnelse

I statsbudsjettet står det blant annet at regnskogsmidlenes mål er å bidra i kampen mot global oppvarming. Regjeringens regnskogsløfter beløper seg til ca. 16 mrd. kroner fram til 2015. I pressemelding den 27. mai 2010 uttaler statsministeren at

”...ved å redusere avskoging kan vi oppnå de raskeste, største og rimeligste reduksjonene i klimagassutslippene”.

Som vertskap for neste partskonferanse uttaler Mexicos miljøvernminister at hans syn er at konkrete initiativ, der i-land og u-land i fellesskap tar grep for å redusere klimagassutslipp, og er avgjørende viktig for å få et positivt utkomme av FN-forhandlingene. Avskoging står for om lag 20 % av utslippene. Kirkens Nødhjelp støtter Norge i tiltak mot avskoging, men er urolige for bruk av bistandsmidler selv om statsråd Solheim er sitert i VG om at

”Regnskog kommer på toppen, og tar ikke fem øre fra helse, utdanning og annet innen bistand”.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Skogkonferansen, Oslo Climate and Forest Conference, ble avholdt 27. mai 2010. Her deltok stats- og regjeringssjefer, ministre og andre representanter fra mer enn 50 land og ble enige om et rammeverk for raskt å komme i gang med reduksjon av klimagasser fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland. Det ble på konferansen en enighet på tvers av tradisjonelle grupper av land, giverland og tropiske skogland, noe som vil kunne virke positivt inn på klimaforhandlingene. Partnerskapet vil også kunne bygge opp under og styrke forhandlingsprosessen under FNs klimakonvensjon.

Det er lagt opp til å fremme større åpenhet rundt pengestrømmer og eksisterende og nye initiativer i det internasjonale arbeidet for å redusere avskoging og forringelse av tropiske skoger. Det er også blitt gitt løfter fra flere ulike givere om å bidra med til sammen omlag 25 milliarder kroner i perioden 2010-2012. Den norske andel av dette er de midler som ble lovet av statsminister Stoltenberg under FNs klimakonferanse på Bali i desember 2007.

Å bidra til bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjemping er et overordnet mål for norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Arbeidet med biologisk mangfold, godt styresett og sikring av lokale gruppers rettigheter er en integrert del av klima- og skogsatsingen. Klimapolitikken og utviklingspolitikken skal være gjensidig underbyggende. Det meste av de norske midlene kanaliseres gjennom multilaterale utviklingsorganisasjoner, slik som FN, fond i Verdensbanken og den afrikanske utviklingsbanken, eller som i Brasil gjennom en nasjonal utviklingsbank. Bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse ivaretas i alle disse satsningene.

I samsvar med klimaforliket i 2008 legger regjeringen til grunn at den økte innsatsen mot avskoging og klimatiltak i utviklingsland ikke skal gå på bekostning av dagens norske innsats mot internasjonalfattigdom. Nivået for innsatsen mot internasjonal fattigdom skal holdes på minst samme reelle nivå som i 2008 i årene framover. Tiltak mot avskoging i utviklingsland skal komme i tillegg til dette.