Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1404 (2009-2010)
Innlevert: 10.06.2010
Sendt: 11.06.2010
Besvart: 23.06.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Blant Statnetts nylig varslede tiltak for å hindre en kraftkrisesituasjon i Hordaland er flytting av eksisterende eller innkjøp av nye mobile gasskraft. I vinter var det betydelig debatt rundt de eksisterende mobile gasskraftverkene i Midt Norge. Flere i regjeringsapparatet uttrykte da ønske om å selge de.
I lys av Statnetts utspill - åpner statsråden for å vurdere innkjøp av flere mobile gasskraftverk, og vil statsråden orientere Stortinget om situasjonen i Hordaland som bekymrer Statnett?

Begrunnelse

Det er viktig å unngå at landet får flere områder med anstrengt kraftsituasjon på linje med det vi har opplevd i Midt Norge. Da må myndighetene, inkl. storting og regjering være proaktive. Statnetts advarsler i forhold til Hordaland vitner om at situasjonen har kommet lengre i negativ retning enn man bør akseptere. Da er det viktig at regjeringen på et tidlig tidspunkt gjør nødvendige avklaringer rundt tiltak.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Statnett har allerede en tiltaksportefølje med tolv tiltak for å håndtere energiknapphet, herunder SAKS-tiltakene energiopsjoner og reservekraftverk. Med bakgrunn i vinterens situasjon presenterte Statnett i begynnelsen av juni 2010 en liste med mulige tiltak for å redusere sårbarheten i strømforsyningen til utsatte områder inntil nye ledninger er på plass.

Jeg har notert meg at Statnett ut fra hensynet til driftsikkerheten i kraftsystemet vil vurdere å etablere nye reservekraftverk på Vestlandet og i Troms og Finnmark. Slike anlegg kan i følge Statnett tidligst være på plass i løpet av 2011. Jeg har også registrert at Statnett vurderer å søke om permanent å kunne benytte reservekraftverkene ved omfattende feil og vanskelige driftssituasjoner, i tråd med dispensasjoner som ble gitt i vinter. Jeg vil vurdere dette når eventuelle søknader fra Statnett måtte foreligge.

I tillegg til reservekraftverkene har Statnett presentert ytterligere mulige kortsiktige tiltak for å sikre strømforsyningen i utsatte områder før nye ledninger er på plass: økt bruk av energiopsjoner i forbruk, innsigelser mot tilknytning av nytt forbruk i utsatte områder, bruke gasskraftverkene på Mongstad og Kollsnes som reservekraftverk, og økt beredskap for å utbedre feil i overføringsnettet.

Tidligere denne måneden mottok jeg også en rapport fra NVE som viser at det er behov for å forbedre utnyttelsen av dagens kraftsystem slik at pressede situasjoner, som de i vinter, blir håndtert med minst mulig uheldige virkninger. Derfor har jeg nedsatt et uavhengig ekspertutvalg som skal følge opp NVEs konklusjoner og komme med forslag til videre tiltak. Ekspertutvalget skal se på driftskoordineringen i kraftsystemet, budgivningen på kraftbørsen og i regulerkraftmarkedet, og økt forbrukerfleksibilitet.

Jeg skal selvfølgelig orientere om alle spørsmål knyttet til kraftforsyningen i Norge når Stortinget ber om det.