Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1411 (2009-2010)
Innlevert: 10.06.2010
Sendt: 11.06.2010
Besvart: 16.06.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Den nye jordloven lovfester at jord som eier ikke driver selv skal leies ut på minst 10 års varighet,uten avbruddsmulighet for utleier. Dette har flere uheldige sider, bl.a.ved at planlegging av generasjonskifter på gårdsbruk kompliseres ved at forrige generasjon må binde opp neste generasjon i uoppsigelige kontrakter i et tidsperspektiv man ikke ser konsekvensene av når det må gjøres.
Er slike resultater av jordloven tilsiktet fra departementets side eller vil statsråden ta skritt for å endre på bestemmelsene?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Endringene i jordloven §§ 8 og 8 a ble vedtatt av Stortinget i 2009 – jf. Ot.prp.nr. 44 (2008-2009) og Innst. O. nr. 90 (2008-2009) – bl.a. med tilslutning fra Høyre. Endringene innebar at tidligere regler om driveplikt som bl.a. fastsatte at driveplikten kunne oppfylles ved bortleie hvis eier forpliktet seg til at avtalen skulle være på minst 10 år, ble flyttet fra odelsloven og konsesjonsloven til jordloven. De nye reglene gjelder alle eiere, ikke bare eiere som nettopp (de siste 5 år) har overtatt landbrukseiendom. Formålet med flyttingen var bl.a. å gjøre bestemmelsene tydeligere enn før, og slik sikre hensynet til matproduksjon og kulturlandskap på en bedre måte.

Ved lovendringene ble muligheten for å søke fritak fra driveplikt opprettholdt, noe som bl.a. innebærer at det kan søkes dispensasjon fra vilkåret om at avtalen skal være på 10 år dersom eier står overfor et nært forestående generasjonsskifte. Søknader avgjøres av kommunen, og jeg mener at det i slike tilfeller skal mye til for å avslå en søknad.

Det ble vedtatt omfattende endringer i lovgivningen i 2009, og jeg oppfatter det slik at innholdet i reglene om driveplikt har blitt underkommunisert noe i oppfølgingen av endringene. Statens landbruksforvaltning har riktignok arbeidet godt også med informasjon om driveplikten, men det er fortsatt en del usikkerhet mht. hvordan reglene er, og hvordan kommunene kan eller bør praktisere dem. Dette ønsker jeg å gjøre noe med, og departementet arbeider derfor med et nytt rundskriv om driveplikt som forhåpentligvis vil bidra til de nødvendige avklaringene.