Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1413 (2009-2010)
Innlevert: 10.06.2010
Sendt: 11.06.2010
Besvart: 18.06.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Det mye omtalte Teknologibygget på Kalvskinnet er det eldste prosjektet Statsbygg har i sin portefølje som ikke er gjennomført eller lukket. Forprosjektet var ferdig i 2003. Det er ingen momenter i saken som skal tilsi en videre utsettelse.
Hva vil statsråden gjøre for at prosjektet nå kan bli realisert?

Begrunnelse

Høyskolen i Sør-Trøndelag har en nasjonal og regional oppgave å tilby profesjonsutdanninger innenfor teknologi. Høyskolens 3-årige tilbud er et godt alternativ for mange ungdommer og en raskere vei til arbeidslivet enn en mer forskningsrettet lengre utdanning på NTNU. Og kandidatene er etterspurt i samfunnet. HiST ønsker å styrke den nasjonale realfagssatsninga gjennom bedre teknologiutdanninger. Satsninga på matteknologi er i tråd med regionens satsning på mat og mange nasjonale og internasjonale utfordringer mht matsikkerhet og matkvalitet.
Det er krevende å opprettholde god studie- og undervisningskvalitet i lokaler som ikke er tilpasset nye læringsformer slik situasjonen er for HiST i dag. Høyskolens leiekontrakter har hatt en nøktern utløpstid i forhold til offentlig behandling av byggeprosjektet. Nyinvestering og funksjonstilpasninger på gamle campuser på Tunga (matteknologi) og Rotvoll (lærerutdanninga) er ikke samfunnsmessige god økonomiforvaltning når Høgskolestyret har fattet vedtak om flytting. Nybygget på Kalvskinnet betyr at disse campusene kan fraflyttes og matteknologi samlokaliseres i teknologibygget samt lærer/tolk som er planlagt lokalisert i Brygghuset/Scnitelrgården.
Økt antall studenter og nye studieplasser krever tilpasset romkapasitet og bedre læringsfasiliteter, samt et helhetlig omkringliggende tilbud. Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) har allerede planlagt nye og framtidsrettede løsninger for kantine, kafé, bokhandel med mer, som vil være en del av det nye Teknologibygget.
En bedre ressursutnyttelse i nye arealer, samt minimalisering av avstanden mellom fagmiljøene innenfor en og samme avdeling, gir et godt grunnlag for tverrfaglig samarbeid. Teknologibygget på Kalvskinnet er også den utløsende faktor for å kunne flytte Avdeling for lærer og tolkeutdanning (ALT) til Kalvskinnet. Dette vil øke det tverrfaglige samarbeidet.
En oppgradert og større campus Kalvskinnet vil gi et bedre studentmiljø sentralt plassert der studentene ønsker det, og derved øke studenttilfredsheten totalt sett. For byen Trondheim, regionen og innbyggerne er en sterk byhøgskole viktig, ikke minst sett i et næringslivsperspektiv og et utviklingsperspektiv.
Det bør nå være regionen Midt-Norge sin tur til å få en tildeling i tråd med dokumenterte behov. De aller fleste høgskolene i Norge har fått realisert sine campusplaner for sammenslåing, ikke minst i storbyene hvor prosessene er godt i gang. Derfor må Teknologibygget snarest bli realisert.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Statsbygg utarbeidet et forprosjekt i april 2004 som ble behandlet i kontaktgruppemøte 24. juni 2004. Imidlertid ble prosjektet stilt i bero fordi Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU sammen ønsket å utvikle en plan for sin bygningsmasse, også kalt Campusprosjektet. Dette prosjektet ble imidlertid terminert i 2008. Det opprinnelige forprosjektet ble derfor tatt fram igjen, gjennomgått og revidert. Det reviderte forprosjektet er nå gjenstand for ekstern kvalitetssikring før det kan fastsettes en kostnadsramme.

Jeg kan forsikre om at dette prosjektet har høy prioritet i departementet. Når prosjektet kan startes, er et bevilgningsspørsmål.