Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1416 (2009-2010)
Innlevert: 11.06.2010
Sendt: 11.06.2010
Besvart: 23.06.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Det vises til svar på dok. 15:1322 (2009-2010), der statsråden ikke ønsker å gå inn i saken, da saken er innklaget for sivilombudsmannen. Sivilombudsmannens brev med avslag er datert 18.02.2010. Begrunnelsen for at statsråden ikke å ville se på saken er dermed basert på feil premisser.
Kan statsråden på nytt gjøre en vurdering av saken/ spørsmålet beskrevet i dok. 15:1322 (2209-2010)?

Begrunnelse

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=46909

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Departementet mottok dessverre ikke kopi av Sivilombudsmannens brev av 18. februar 2010. Jeg var derfor ikke informert om Sivilombudsmannens uttalelse da jeg svarte på spørsmål 1322 til skriftlig besvarelse.

I vedtak av 5. januar 2010 stadfestet Olje- og energidepartementet fylkesmannen i Østfolds vedtak av 16. september 2008 om samtykke til ekspropriasjon for utvidelse av ryddebeltet langs høyspentledning over nærmere spesifiserte eiendommer i Halden. Departementet bygget avgjørelsen på sakens dokumenter, herunder fylkesmannens vedtak av 16. september 2008 og fylkesmannens oversendelsesbrev av 13. februar 2009 til departementet. I oversendelsesbrevet har fylkesmannen redegjort for hvorfor det ikke er knyttet vilkår til ekspropriasjonsvedtaket i medhold av oreigningslova § 10. I brevet heter det blant annet:

”Av hensyn til anleggseiers behov for å sikre en rasjonell drift av anleggene, vil det etter Fylkesmannens vurdering kun være aktuelt å sette vilkår til det enkelte samtykke til ekspropriasjon når lokale spesielle forhold gjør dette nødvendig.”

Departementet kunne ut fra en skjønnsmessig vurdering den gang ikke se at det var forhold i denne saken som ga grunnlag for å fastsette vilkår etter oreigningslova § 10. Jeg kan ikke se at saken står i en annen stilling nå enn da departementet fattet sitt vedtak.