Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1418 (2009-2010)
Innlevert: 11.06.2010
Sendt: 11.06.2010
Besvart: 23.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): En betydelig del av riksveinettet er fra 1.1.2010 overført til fylkeskommunene. Det vil dessverre medføre mer bompenger gjennom bompengefinansierte prosjekter, bomringer, veiprising og rushtidsavgift fordi det ikke følger nok statlige midler med veioverføringen og fordi regjeringen øker sitt politiske press for at kommuner og fylker skal bruke slike virkemidler.
Hvordan vil statens regler om ekstern kvalitetssikring på prosjekter på over 500 mill.kr. bli brukt på fylkeskommunale og kommunale bompengeprosjekter?

Begrunnelse

Gjennom regler fra Finansdepartementet sikres ekstern kvalitetssikring av alle store prosjekter over 500 mill. kr. der staten deltar i finansieringen. Når forvaltningsansvar for 17 000 km tidligere riksveier er overført til fylkeskommunene blir det fylkeskommunene som har forvaltningsansvar og finansieringsansvar. Dette vil åpenbart åpne for mer bruk av bompenger. I tilegg kan det dessverre forventes at bomringer til finansiering av såkalte "regionpakker" og "bypakker" blir brukt i økende grad; bl.a. gjennom ferdigstillelse av forskrifter om veiprising. Det er viktig at det fortsatt settes krav til bruk av pengene i forhold til mål/ressursbruk gjennom ekstern kvalitetssikring også når staten ikke deltar direkte. Overføring av ansvar til fylkeskommunene bør på ingen måte "frita" prosjekter for krav om ekstern kvalitetssikring. Innenfor såkalte "miljøpakker" er behovet for ekstern kvalitetssikring faktisk enda større enn for enkeltprosjekter fordi det åpnes for en rekke små og mellomstore enkeltprosjekter som hver for seg er mindre enn beløpsgrensen på 500 mil.kr. Felles for alle typer bompengefinansierte prosjekter er at veibrukerne betaler store summer og økende andeler. I tilegg belastes veibrukerne med store regninger for innkreving og byggelånsrenter. Når veibrukerne med denne regjeringens politikk også kan påregne utvidet bruk av veiprising som jo er permanent ekstra transportskatt er det etter min oppfatning ekstra grunner for at Staten sikrer bedre kvalitetssikring av prosjekter og bruk av innkrevde bompenger enn mindre kontroll slik det nå faktisk åpnes for. Jeg håper derfor samferdselsministeren vil følge opp dette for å gi veibrukerne større trygghet for at innbetalte bompenger faktisk blir brukt på en effektiv måte og til de formål/prosjekter som er oppgitt. I sammenheng med dette ber jeg også statsråden se på en tydeligere og mer systematisk oppfølging undervegs og i etterkant av bruken av bompenger med samlet rapportering til Stortinget.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Forslag om bruk av bompengefinansiering på det kommunale og fylkeskommunale vegnettet skal fortsatt legges frem for behandling for Stortinget. Det ble ikke gjort endringer på dette punktet da store deler av det øvrige riksvegnettet ble overført til fylkeskommunale myndigheter fra 1. januar 2010.

Ordningen med ekstern kvalitetssikring er en statlig ordning, som primært er etablert for å styrke planleggingen av store statlige prosjekter. Utbyggingsprosjekter på fylkeskommunale eller kommunale veger har dermed i utgangspunktet ikke vært omfattet av kravet til ekstern kvalitetssikring, hva enten det gjelder KS1 eller KS2.

Statlige prosjekter med en forventet kostnad på over 500 mill. kr skal i henhold til dagens rammeavtale gjennom ekstern kvalitetssikring KS2 som grunnlag for Regjeringens fremlegg til Stortinget om bevilgningsvedtak. Det er etablert en praksis, der dette gjelder også for prosjekter på det kommunale og fylkeskommunale vegnettet som foreslås finansiert gjennom bompenger. KS2 har fokus på kostnadsforhold ved prosjektet.

Der det er snakk om en transportpakke i by, stilles det som en hovedregel krav om ekstern kvalitetssikring KS1. Slike transportpakker vil som regel omfatte tiltak innenfor både statlig og fylkeskommunalt/kommunalt ansvarsområde, og vil vanligvis omfatte bompengefinansiering. Det vil i tillegg være krav om KS2 for aktuelle enkeltprosjekter over gjeldende beløpsgrense.

For enkeltstående bompengeprosjekter på fylkeskommunalt eller kommunalt vegnett og som ikke faller inn under større utbyggingsprogram/bypakker, vil det normalt være tilstrekkelig med KS2.