Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1427 (2009-2010)
Innlevert: 14.06.2010
Sendt: 15.06.2010
Besvart: 23.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Kan statsråden redegjøre for status når det gjelder å utbedre parkeringsforholdene ved Råde jernbanestasjon, og vil statsråden ta initiativ til at man kan få på plass tilfredsstillende løsninger?

Begrunnelse

Parkeringsforholdene ved Råde jernbanestasjon er av en slik karakter at det er lite tilfredsstillende. Daglig må mange pendlere parkere ulovlig. Kapasiteten er sprengt. Det har vært jobbet med denne saken i flere år, men det er tydelig at man ikke får på plass en løsning. Det er derfor viktig at statsråden engasjerer seg i saken, slik at vi kan få en løsning på parkeringsforholdene.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Råde stasjon har i dag ca. 180 parkeringsplasser. En telling fra 2008 viste at det var om lag 300 reisende til/fra stasjonen på hverdager. Jernbaneverket har informert meg om at det arbeides med planer for å forlenge dagens kryssingsspor og plattformer, samt en utvidelse av kapasiteten på parkeringsområdet til minimum 250 parkeringsplasser. Det vil foreligge en hovedplan for disse tiltakene i løpet av høsten 2010, og reguleringsplan, detaljplan/byggeplan og grunnerverv er tenkt gjennomført innen begynnelsen av 2011. Jernbaneverket anslår en byggetid på om lag 18 måneder, og anlegget skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2012.