Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1428 (2009-2010)
Innlevert: 14.06.2010
Sendt: 15.06.2010
Besvart: 23.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til spørsmål 1567 2008-2009 om konsekvensutredning av ferjefri E39 (Kyststamvei) mellom Stord og Bergen gjennom indre trase via Fusa. Daværende statsråd sa i sitt svar datert 17.9.2009: "Jeg mener det er naturlig at ferjefri løsning innenfor rammen av dagens vedtatte trase for E39 mellom Stord og Bergen er et aktuelt konsept." Arbeidet med KS1 for ferjefri kyststamvei mellom Haugesund og Bergen pågår.
Kan statsråden enten bekrefte at dagens trase er med som aktuelt konsept eller blir inkludert i arbeidet?

Begrunnelse

Jeg hitsetter hele svaret fra skr. spm. 1567:

"Svar.
Liv Signe Navarsete: Det er riktig at jeg har lovet at det skal startes utredning for en ferjefri kyststamveg mellom Haugesund og Bergen. KS1 skal stå ferdig som grunnlag for neste Nasjonal transportplan. Dette innebærer utarbeidelse av en konseptvalgutredning med påfølgende ekstern kvalitetssikring (KS1), ikke konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Hensikten med en konseptvalgutredning er å gjøre overordnede og prinsipielle vurderinger for utvikling av transportsystemet. Generelt sett vil slike utredninger omhandle prinsipielt forskjellige løsninger som for eksempel bruk av ulik teknologi (ferje, bru/tunnel med flere) eller forskjellige korridorer. En konseptvalgutredning består av fire hoveddeler; behovsanalyse, strategidokument, kravdokument og alternativsanalyse. Disse dokumentene bygger på hverandre. På bakgrunn av behovsanalyse formuleres mål og krav til utvikling av transportsystemet. Når dette er gjennomført vil en søke etter konsepter som oppfyller mål og krav. Aktuelle konsepter skal vurderes/utvikles i samarbeid med berørte myndigheter. Jeg mener at det er naturlig at ferjefri løsning innenfor rammen av dagens vedtatte trase for E39 mellom Stord og Bergen over Tysnes er et aktuelt konsept.
Jeg har grunn til å tro at det arbeidet som nå pågår for fullt med KS1 for ferjefri kyststamvei mellom Haugesund og Bergen ikke omfatter ferjefri løsning innenfor rammen av dagens vedtatte trase for E39 mellom Stord og Bergen. Jeg oppfordrer statsråden til snarest å ta nødvendige grep for å sikre at dette viktige konseptet blir inkludert i KS1-arbeidet. Jeg minner om at denne traseen er basert på gjeldende politiske vedtak og som ligger i NTP 2010-2019."

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Når det gjelder prosess for konseptvalgutredninger (KVU) og ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KS1), viser jeg til svar på spørsmål 1567 (2008-2009) fra tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Prosessen med KVU for E39 på strekningen Aksdal (Haugesund) – Bergen er nå i gang. Arbeidet har ikke kommet så langt at det er tatt stilling til hvilke konsepter som skal vurderes. Det er imidlertid forutsatt at en ferjefri løsning innenfor rammen av dagens vedtatte trasé for E39 mellom Stord og Bergen over Tysnes, skal vurderes som ett konsept. Jeg har fått opplyst fra Statens vegvesen at denne forutsetningen er lagt til grunn i KVU-arbeidet.