Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1429 (2009-2010)
Innlevert: 14.06.2010
Sendt: 15.06.2010
Besvart: 21.06.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Hvilke initiativ er tatt fra regjeringens side for å rekruttere flere lærebedrifter/læreplasser fra høsten 2010, og hva er status når det gjelder utviklingen i antall læreplasser i hhv. statlig, kommunal og privat sektor sammenlignet med behovet ved inngangen til sommeren?

Begrunnelse

Om få dager avsluttes inneværende skoleår og mange elever i yrkesfaglige studieprogram opplever usikkerhet om hvorvidt de vil få læreplass slik de ble forespeilet ved opptak til videregående opplæring. Karlsen-utvalget har pekt på nødvendigheten av en samfunnskontrakt mellom myndighetene og arbeidslivet for å skaffe nok mange læreplasser uten at dette er blitt fulgt opp av regjeringen. Ved behandlingen av "Utdanningsmeldinga" var det en samlet komité som understreket viktigheten av læreplass etter vg2 for de yrkesfagelevene som ønsker det, fordi mangel på læreplasser for disse elevene ofte er ensbetydende med at de blir i å gjenfinne i frafallsstatistikken. Statsråden har forsikret Stortinget om at regjeringen vil ta initiativ for å rekruttere flere lærebedrifter, og er konkret blitt utfordret på at statlige virksomheter tar inn svært få lærlinger.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Arbeidet for flere læreplasser og økt gjennomføring i videregående opplæring er høyt prioritert. Fullført videregående opplæring er den plattformen flest mulig bør ha for å være rustet for deltakelse i arbeidslivet.

Fag- og yrkesopplæringen er en svært viktig del av det norske utdanningssystemet og en sentral leverandør av fremtidens arbeidskraft. Gode fagarbeidere er forutsetningen for et bærekraftig og velfungerende samfunns- og næringsliv i tiden fremover. En viktig jobb for regjeringen er derfor å sørge for både høy kvalitet på opplæringen og at mange nok velger en fagopplæring. Det vil være et stort behov for faglært arbeidskraft i tiden fremover.

For å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring har det vært et kontinuerlig fokus på behovet for flere læreplasser. Det er en stor utfordring at et betydelig antall ungdom ikke gjennomfører videregående opplæring blant annet fordi de ikke får læreplass. Mulighetene til å få læreplass og dermed å kunne fullføre videregående opplæring er av stor betydning for å sikre en stabil arbeidsmarkedstilknytning.

Selv om utviklingen i antall lærekontrakter og andelen formidlede til læreplass har vært positiv de senere årene, er det hvert år en andel av søkerne som ikke blir formidlet til læreplass. Søkertallene til læreplass høsten 2010 foreligger, mens formidlingstallene først vil være tilgjengelige per 1. august, 1. september og 1. oktober 2010. Anslagsvis 80 prosent av kontraktene inngås i privat sektor og 20 prosent i offentlig sektor.

I Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009-2013 står det at regjeringen vil forsterke samarbeidet med partene i arbeidslivet for å få nok læreplasser og stille krav til offentlige virksomheter om å ta inn lærlinger. I St. meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja står det at regjeringen vil ta initiativ overfor alle aktuelle parter for å fornye samfunnskontrakten om forpliktelsen til å opprette læreplasser og vil utarbeide en strategi for læreplasser i offentlige virksomheter. Vi vil ta et initiativ overfor aktuelle parter for å fornye samfunnskontrakten om forpliktelser til å opprette læreplasser. Med en ny samfunnskontrakt kan vi gi fag- og yrkesopplæringen økt politisk oppmerksomhet, understreke lærlingordningens betydning for norsk nærings- og samfunnsliv, revitalisere og forankre partenes ansvar i utdannings- og kompetansepolitikken og bidra til at flere fullfører videregående opplæring. Innholdet i samfunnskontrakten vil bli utformet i nært samarbeid med partene i arbeidslivet.

Jeg legger opp til å snarlig invitere alle hovedsammenslutningene i arbeidslivet til et samarbeid. Prosessen forankres med et første møte med alle partene som Statsministeren og jeg sammen inviterer til. Det vil bli arbeidet med sikte på å ferdigstille en kontrakt innen 15. oktober.

Det er viktig at statsforvaltningen tar sin del av ansvaret for flere læreplasser. Staten som arbeidsgiver slik, på lik linje med arbeidsgiverorganisasjonene, ta sin del av ansvaret for å fremskaffe læreplasser for fremtidige fagarbeidere. Alle departementer og alle underliggende etater og virksomheter i statsforvaltningen skal kartlegge hvilke lærefag som er aktuelle for inntak av lærlinger og sette egne måltall for antall lærlinger i det enkelte lærefag.