Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1435 (2009-2010)
Innlevert: 15.06.2010
Sendt: 16.06.2010
Besvart: 23.06.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Har fiskeri- og kystministeren vurdert de utilsiktede virkninger en skjerpet losplikt kan få med eksempelvis å tvinge transport av farlig last fra skip over til biltransport, og hvilke eventuelle grep vil statsråden ta for å motvirke en slik utvikling?

Begrunnelse

På mitt spørsmål dokument nr. 15:1325 om hyppig losplikt og høye infrastrukturgebyr svarer statsråden at forslaget til endringer er vurdert å medføre en samlet reduksjon i den lospliktige trafikken med i overkant av 10 prosent, og en anslagsvis reduksjon i de årlige kostnadene med ca. 29 millioner kroner.
For skip som fører farlig last eller som har fremdrift basert på gass kan det likevel se ut som om forslaget medfører en innskjerping av losplikten. Dersom jeg tolker forslaget riktig skal disse ha los ombord i alle lospliktige farleder og kan således ikke benytte seg av farledsbevisordningen. Dette til tross for at navigatøren i mange tilfeller er kjent med leden minst like godt som losen.
En slik innskjerping vil medføre kostnadsøkninger som igjen kan få følger for transport av eksempelvis oljeprodukter, kjemikalier og gass og negativt påvirke den miljøvennlige satsingen på skip med gassdrift.
Resultatet av dette kan i verste fall bli at transporten av såkalt farlig last kan bli tvunget over fra kjøl til transport med bil på land.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Som jeg viste til i brev av 7. juni 2010 som svar på spørsmål nr. 1325 fra stortingsrepresentant Vaksdal om gebyrer og losplikt, følger Regjeringen opp målsetningen i regjeringserklæringen om å stimulere til vekst i sjøtransporten ved oppfølging av St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 og de årlige budsjettforslag. I Nasjonal transportplan er det blant annet lagt vekt på lettelser i gebyr- og avgiftsbelastningen og gjennomgang av lostjenesten.

Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2010. Den nye loven vil bidra til bedre rammebetingelser for havnevirksomhet.

Videre er arbeidet med å følge opp målsetningen om et lavere gebyr- og avgiftsnivå for sjøtransport igangsatt med regjeringens budsjettforslag for 2010, jf. Prop. 1 S (2009-2010) for Fiskeri- og kystdepartementet. I Prop. 1 S (2009-2010) har regjeringen foreslått å fjerne årsavgiften for havnesikkerhet og redusere kystgebyrets dekningsgrad for utgifter til navigasjonsinfrastruktur. Stortinget sluttet seg til dette. En ytterligere reduksjon må følges opp i de kommende budsjettprosesser gjennom planperioden

Forslag til endringer som følge av gjennomgangen av lostjenesten er nå ute på høring med svarfrist 8. juli 2010. Høringsforslaget er blant annet basert på rapporten fra Det Norske Veritas om lospliktreglene. Fartøy med farlig eller forurensende last har strengere bestemmelser for losplikt enn øvrige fartøy. Dette gjelder både i eksisterende lospliktbestemmelser og i forslag til ny forskrift. Bestemmelsene er begrunnet med at miljøkonsekvensene ved en eventuell ulykke vil være større for disse fartøysgruppene.

For fartøy med farlig eller forurensende last er det i høringsforslaget innarbeidet endringer som implementerer endringer i MARPOL (International Convention for the Prevention of Polution From Ships)som trådte i kraft 1. juli 2007. MARPOL er en internasjonal konvensjon som Norge har forpliktet seg til å følge. Behandlingen av farlig eller forurensende last er i lospliktbestemmelsene basert på MARPOLs kategorisering av forurensningsstoffer. Når det foretas endringer i MARPOL medfører dette tilsvarende endringer i lospliktbestemmelsene. Blant annet er det foretatt endringer i hvilke forurensningskategorier som benyttes. Det har også kommet til nye stoffer som tidligere ikke har vært kategorisert som forurensende.

Det tillegges at enkelte fartøysgrupper med farlig eller forurensende last kan seile med farledsbevis i henhold til høringsforslaget, avhengig av lastetype og fartøysstørrelse. Videre presiseres at lospliktbestemmelsene er knyttet til fartøysstørrelse og lastetype, og ikke fremdriftssystem som eksempelvis gassdrevet maskineri.

Selv om høringsforslaget ut fra miljøhensyn viderefører strenge bestemmelser for fartøyer med farlig eller forurensende last, er det foreslått lettelser i losplikten for andre fartøysgrupper. Samlet er forslagene vurdert å medføre en netto reduksjon i den lospliktige trafikken med i overkant av 10 pst., og en anslagsvis reduksjon i de årlige kostnadene med ca. 29 mill. kroner. Lostjenesten er 100 pst. brukerfinansiert. Anslåtte kostnadsreduksjoner vil derfor komme skipsfarten til gode.

De igangsatte tiltakene, som nytt regelverk for havner og farvann, reduksjon i gebyr og avgiftsnivået for sjøtransport og ny forskrift for losplikt, vil bidra til bedre rammebetingelser for sjøtransporten. Dette er i tråd med målsetningen i regjeringserklæringen om å stimulere til vekst i sjøtransporten.