Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1437 (2009-2010)
Innlevert: 15.06.2010
Sendt: 16.06.2010
Besvart: 23.06.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva vil kulturministeren gjøre for å følge opp Musikk & Miljø-initiativet i Arendal, og hvordan vil statsråden legge til rette for samarbeid mellom kultur- og næringsliv om bærekraftige kulturarrangementer?

Begrunnelse

FNs miljøprogram (UNEP) i Arendal har tatt initiativ til et samarbeid mellom Canal Street, Hovefestivalen og næringslivet, med støtte fra kommune og fylkeskommune for å skape et nettverk for utvikling av klima- og miljøvennlige festivaler i Arendal under FN-byparaplyen.
Norge har i dag høy kompetanse innen miljøvennlige festivaler, med Øyafestivalen og Stiftelsen Miljøfyrtårns sertifiseringsordning for grønne arrangementer, i tillegg til Arendals initiativ som gode eksempler på arrangementer og tiltak for å fremme samspillet mellom kultur, miljø og næringsliv.
Venstre er kjent med at prosjektledelsen for "Music and Environment" kan bli lagt til London, dersom finansieringen av initiativet i Norge ikke kommer på plass. Dette kan føre til at Norge mister muligheten til å bli verdensledende på samspillet kultur - miljø - næring. I tillegg kan dette svekke Arendals posisjon som ledende FN-by på miljøområdet.
Det å legge til rette for samarbeid mellom næringsliv og kulturliv om bærekraftige arrangementer og økt fokus på miljøspørsmål vil ikke bare kunne føre til mer miljøvennlig festivaldrift og mer miljøbevisste festivalgjengere, men også til at næringslivet i større grad vil få en inteciv til å arbeide for bærekraftige løsninger.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Det er viktig at det gjøres en innsats for å fremme klima- og miljøinitiativ, også i kultursektoren. Det er positivt at det gjennomføres tiltak for å medvirke til økt oppmerksomhet og bevissthet omkring bærekraftige kulturarrangementer.

Som det blir påpekt, er dette også noe sektoren selv er opptatt av. Foruten Øyafestivalen kan jeg vise til Norsk Rockforbund som formidler kompetansehevende tiltak til konsertarrangører om hvordan miljøarbeid kan organiseres og gjennomføres og gir forslag til konkrete tiltak på ulike miljøområder til arrangører av konserter og festivaler.

Jeg synes det er prisverdig at fylkeskommune og kommune, Hove-festivalen og Canal Street gjennom FN-by initiativet har startet et miljøprosjekt med fokus på bærekraftige festivaler. På den måten kan de bidra til mer miljøvennlige festivaler, til mer miljøbevisste festivalbesøkere og til mer miljøbevisste samarbeidspartnere i næringslivet. Også andre deler av kultursektoren kan lære av prosjektet som gjennomføres i Arendal.

Både Hovefestivalen og Canal street mottar støtte fra Norsk Kulturråds festivalstøtteordning. Miljøverndepartementet og Aust-Agder fylkeskommune har bidratt til forprosjektet Musikk & Miljø. Det er etter min vurdering naturlig at eventuell videre offentlig støtte til prosjektet vurderes av disse.

Kulturdepartementet er positiv til og arbeider for å fremme et godt samarbeid mellom kulturlivet og næringslivet. Departementet har i flere år gitt støtte til møteplasser og felles arenaer for kultur og næringsliv, hovedsakelig gjennom støtte til Forum for Kultur & Næringsliv. Forum for Kultur & Næringsliv er en sentral møteplass som bidrar til kompetanseutvikling og informasjonsspredning om kultur og næringslivssamarbeid.

Forum for Kultur & Næringslivs arbeid er ikke rettet mot særskilte samarbeidsformer eller temaområder. Sponsor- og samarbeidsavtalene er ulike i form og innhold. Kulturdepartementet anser det heller ikke naturlig å legge føringer for det konkrete samarbeidet.