Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1440 (2009-2010)
Innlevert: 15.06.2010
Sendt: 16.06.2010
Besvart: 23.06.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): De siste dagene har Lotteri- og stiftelsestilsynet annonsert om fordeling av kr. 396 millioner i kompensasjon for merverdiavgift med søknadsfrist 1. august 2010. Ordningen er forventet å være så komplisert for de frivillige organisasjonene at det arrangeres statlige kurs om søknadsprosessen i de seks største byene. At en helt ny omfattende ordning med stort omfang av søkere blir iverksatt i fellesferien for foreninger basert på frivillighet og dugnad er oppsiktsvekkende.
Vil statsråden utsette fristen til f.eks. 1. september?

Begrunnelse

Jeg vil anmerke overfor departementet at hastigheten i denne saken er en belastning for organisasjonene. Departementets pressemelding og regler ble offentliggjort 7. juni 2010. Søknadsfristen er satt til 1. august 2010.
At en helt ny ordning med et så stort omfang med så mange nye søkere blir iverksettes midt i fellesferietiden, skaper betydelig usikkerhet og merarbeid for svært mange organisasjoner. I tillegg øker faren for unøyaktigheter og feil i søknadene grunnet knapp tidsfrist som forverres av fellesferien.
Søknadsfristen er usedvanlig klønete satt. Med frivillige medarbeidere og små administrasjoner vil denne saken påvirke avvikling av sommerens ferie.
Departementet bør derfor utsette fristen til for eksempel minimum 1. september 2010.
Flere organisasjoner melder også om at oppsatte kurs er fullbooket. Det gjør en kort tidsfrist enda verre. Kapasiteten på informasjonskursene synes derfor å være feilberegnet.
Med tanke på når kunngjøringen skjedde burde kursdagene vært lagt til datoer lengre unna enn uken etter annonsering. Alle foreninger i Norge bor nemlig ikke i storbyene.
Dessuten har ikke de fleste organisasjonene så store organisasjoner at dette kan delegeres til fulltidsansatte.
Jeg vil anbefale at det blir satt opp ytterligere kursdager og at oppgitt telefonnummer er en tilstrekkelig supporttjeneste med god kapasitet som kan besvare praktiske spørsmål i hele perioden.
Det er trist hvis en slik ordning ikke når ut til alle deler av frivillighets-Norge grunnet knappe frister og fulle kurs.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Kulturdepartementet har hatt løpende dialog med frivillig sektor om momskompensasjon for frivillige organisasjoner. I juni 2009 ble det nedsatt et utvalg med deltakelse fra Frivillighet Norge og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Dette utvalget har arbeidet med detaljene i den nye ordningen. Departementet har videreført samarbeidet med frivillig sektor i utarbeidelsen av forskriften for ordningen.

Kulturdepartementet sendte ut et høringsnotat 19. februar i år. Forskriften er utarbeidet på bakgrunn av høringsnotatet og innspill fra frivillig sektor. Det legges til grunn at ordningen skal være administrativt håndterbar for frivillig sektor og staten. Det er derfor utarbeidet en forenklet ordning hvor lokallag som er tilknyttet et sentralledd kun rapporterer inn ett tall i 2010 - totale driftskostnader. Dette tallet hentes fra regnskapet. Etter ønske fra deler av frivillig sektor kan det også søkes om kompensasjon basert på dokumenterte momskostnader.

Forskriften trådte i kraft 7. juni 2010. Bakgrunnen for at søknadsfristen er satt til 1. august 2010 er organisasjonenes ønske om å bruke foregående års regnskap som grunnlag til søknaden. Søknadsfristen 1. august sikrer at alle organisasjonene som får kompensasjon i 2010 får tildelt midler før utgangen av året. For å imøtekomme utfordringene med en søknadsfrist 1. august har departementet utsatt fristen for innsendelse av revisorrapport til 15. september.

I forbindelse med etableringen av en ny ordning har Kulturdepartementet lagt til rette for kurs i søknadsprosessen i samarbeid med Lotteri- og stiftelsestilsynet og Frivillighet Norge. Så langt har det vært avholdt tre kurs i Oslo, og kurs i Trondheim og Tromsø. Kurs i Bergen, Stavanger og Kristiansand holdes denne uken. I tillegg er det satt opp et ekstra kurs i Oslo 25. juni grunnet stor pågang til kursene i Oslo. Det er ingen organisasjoner som har blitt avvist i byene utenfor Oslo. I Oslo har det vært svært stor pågang, og en del organisasjoner fikk ikke plass på de første kursene i Oslo. Disse organisasjonene er garantert plass på kurs i Oslo den 25. juni.

Målsettingen med kursene er at flest mulig organisasjoner skal bli kjent med ordningen, samt legge til rette for en enhetlig forståelse av denne. Tilbakemeldingene på kursene har utelukkende vært positive.

For de som ikke har anledning til å delta på kurs er det mulig å henvende seg til Lotteri- og stiftelsestilsynet per telefon eller e-post for hjelp. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil ha bemanning på dette området hele sommeren.

Jeg er godt kjent med argumentene og utfordringene knyttet til valg av søknadsfrist og kan forsikre om at departementet har tatt forhåndsregler for å sikre at flest mulig organisasjoner skal kunne søke i 2010. Dette er også Frivillighet Norge kjent med.