Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1441 (2009-2010)
Innlevert: 15.06.2010
Sendt: 16.06.2010
Besvart: 28.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Det vises til Sunnmørsposten 15. juni, hvor det kommer frem at styreleder i Helse Midt-Norge har sendt en e-post hvor han hevder å ha konferert statsråden med strategiplan 2020. Det kommer videre frem et inntrykk av at statsråden har godkjent planene, noe som betyr fjerning av fødeavdelinger og akuttfunksjoner ved en rekke sykehus.
Kan statsråden redegjøre for hvilke signaler hun har gitt styrelederen i Helse Midt-Norge, samt videre, hvorvidt hun mener strategiplan 2020 bør gjennomføres uten endringer etter høringen?

Begrunnelse

Det vises til Sunnmørsposten 15. juni, hvor det kommer frem at styreleder i Helse Midt-Norge har sendt en e-post hvor han hevder å ha konferert statsråden med strategiplan 2020. Det kommer videre frem et inntrykk av at statsråden har godkjent planene, noe som betyr fjerning av fødeavdelinger og akuttfunksjoner ved en rekke sykehus.
Undertegnede er av den oppfatning at det er lite hensiktsmessig dersom helseministeren allerede tidlig i en høringsfase har gitt uttrykk for at hun håper strategiplan 2020 blir vedtatt. Dette innebærer at viktige funksjoner som akutt og fødetilbud vil bli fjernet fra en rekke sykehus. Undertegnede mener dette stiller seg i kontrast til helseministerens tidligere påpekninger om at ingen lokalsykehus skal legges ned.
Det er viktig for den videre prosessen at helseministeren klargjør sitt syn. Det bes derfor om en redegjørelse knyttet til dette spørsmålet og hvor heldig det eventuelt er at statsråden er inne i slike prosesser før styret behandler saken.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringens politikk er klar. Ingen lokalsykehus skal legges ned. I noen tilfeller vil det bli bygd nye sykehus som erstatter flere gamle som ligger i nærheten, som for eksempel i Østfold. Vi må forsette arbeidet for en bedre oppgavefordeling mellom sykehusene. Det betyr at enkelte sykehus i fremtiden skal gjøre andre oppgaver enn i dag.

Akuttfunksjoner og fødetilbud skal være nær der folk bor, selv om slike tilbud ikke gis ved alle sykehusene.

Jeg gir mine styringsbudskap gjennom foretaksmøter og i de årlige oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene. Helse Midt-Norge skal i likehet med de andre regionale helseforetakene utarbeide regionale planer for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg innen 1. oktober 2010. Dette skjer i tett samarbeid med kommunene i regionen. Overfor Helse Midt-Norge RHF har jeg gitt tydelige signaler om at det ikke er aktuelt å endre eller flytte funksjoner før alle utredninger er ferdige.

Det er et viktig strategiarbeid Helse Midt-Norge RHF er inne i. Som eier forutsetter jeg at Helse Midt-Norge RHF legger en strategi som er i tråd med våre styringssignaler og i tråd med den nasjonale helsepolitikken.

Jeg følger nøye med på strategiarbeidet i de ulike regionale helseforetakene og vurderer fortløpende om det er behov for å gripe inn.