Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1442 (2009-2010)
Innlevert: 16.06.2010
Sendt: 16.06.2010
Besvart: 24.06.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Hva vil statsråden foreta seg for at Nav etterspør "Medarbeider med brukererfaring utdanninger" på fylkesnivå i samsvar med Strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012?

Begrunnelse

Medarbeider med brukererfaring utdanninger (MB). Tiltak i Strategiplan for psykisk helse og arbeid 2007 - 2012.
Mette (36) tilbrakte 14 år på lukket avdeling. Diagnose: schizofreni. I en alder av 35 ble hun ”tvangsutskrevet” fra sykehuset og begynte på MB-utdanningen. I dag er hun i lønnet arbeid som miljøarbeider i en bolig for mennesker med tunge, psykiske lidelser.
Katrine (29) våget ikke å bevege seg mer enn 100 meter fra hjemmet sitt. Hun turte ikke komme på informasjonsmøte om MB-utdanningen, men, søkte opptak. På inntaksintervjuet kom hun sammen med sin mor, og orket ikke å sette seg p.g.a. angstsymptomer.
I dag, 1 ½ år senere er hun i arbeid som rådgiver for andre med psykiske lidelser og bidrar i undervisningen.
70 % av de avsluttede 3 årskull med MB–utdanning på Mølla Kompetansesenter, var helt uten aktivitet ved oppstart. I dag er 79 % av disse i forpliktende aktivitet. Av alle studenter er 50 % i lønnet arbeid. MB utdanningen ved Mølla Kompetansesenter er grundig evaluert av Høyskolen i Buskerud, og det kan vises til meget gode resultater.
Målgruppen for utdanningen er personer hvor den psykiske lidelsen har satt seg ”fast” og er utenfor arbeidslivet. For disse er det deltagelse helt uavhengig av om hvor alvorlig lidelsen er eller hvor lenge en har vært syk, alder, rusmisbruk eller andre forhold.
I Strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 - 2012 er MB–utdanning nevnt som tiltak 2a. Nav skal utarbeide en metodikk som gjør det mulig for fylkene å etterspørre MB–utdanninger på fylkesnivå.
Bærum Kommune drev sin egen MB–utdanning frem til det ble avklart at det var NAV som skulle ha ansvaret. Siden da har Mølla Kompetanse drevet utdanninger i Buskerud. Ved siden av denne utdanningen finnes det et tiltak til i Hordaland. Etter at NAV fikk ansvaret er det slik jeg kjenner dette ikke kommet flere utdanninger.
Ved henvendelse til NAV for å informere om Mølla Kompetansesenter sine tilnærmingsmetoder møtes institusjonen med taushet. Det er pt. uvisst om MB-utdanningen i det hele tatt fortsetter etter årets kull. I lys av de resultater utdanningen oppnår, stiller jeg meg undrende til hvorfor MB utdanningen kan synes å ha en så usikker fremtid.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Det vises til kongelig resolusjon 18. juni 2010 der undertegnede har blitt oppnevnt som settestatsråd for statsråd Hanne Inger Bjurstrøm til å behandle saker knyttet til Mølla Kompetansesenter. Bakgrunnen er statsråd Bjurstrøms ektefelle Kåre Hagen er styremedlem i Mølla kompetansesenter, og Mølla er en viktig del av representantens begrunnelse for spørsmålet.

Spørsmålet fra stortingsrepresentant Ingjerd Schou besvares derfor av meg. (Statsråd Rigmor Aasrud).

Regjeringen er opptatt av å føre en aktiv arbeidsmarkedspolitikk, og legger til rette for at personer som faller ut av arbeid eller står utenfor arbeidslivet får bistand knyttet til overgang til arbeid. Videre er regjeringen opptatt av innsatsen rettet mot personer med redusert arbeidsevne med behov for arbeidsrettet bistand, herunder personer med psykiske lidelser eller problemer. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012) er en viktig del av denne innsatsen.

Brukermedvirkning og selvhjelp er ett av fem hovedområder i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012). ”Opplæring i brukerkompetanse – kurs med sikte på ansettelse i jobb som medarbeider med brukererfaring” er et av tiltakene knyttet til dette området. Opplæringen skal kvalifisere tidligere brukere av psykisk helsevern, kommunale tjenester og NAV til arbeid i virksomheter eller organisasjoner som yter service til personer med psykiske lidelser. Hensikten er at tjenesteapparatet skal dra nytte av kompetansen og erfaringen hos personer som selv har opplevd psykisk sykdom. Denne kompetansen skal være et supplement til annen kompetanse som tjenesteapparatet eller den enkelte virksomhet har behov for.

I strategiplanen legges det opp til at metodikken i opplæringen spres som et tilbud til fylker som ønsker å prøve ut modellen. I gjennomføringen av tiltaket legges det opp til et tett samarbeid mellom arbeids- og velferdsforvaltningen, tiltaksarrangør, kommune, spesialisthelsetjeneste og interesserte arbeidsgivere som skal bidra til å sikre relevant opplæring og overgang til arbeid.

Arbeids- og velferdsdirektoratet rapporterer om at erfaringene med tiltaket så langt er tilfredsstillende. Erfaringskonsulentene jobber innenfor ulike felter der det er behov for deres kompetanse. Avhengig av virksomhetens behov, vil imidlertid erfaringskonsulenten i noen tilfeller også måtte ha annen formell kompetanse i tillegg til egen erfaring for å kunne gå inn i aktuelle stillinger.

Opplæring av medarbeidere med brukererfaring er et av mange virkemidler i NAVs regi rettet mot å kvalifisere personer med behov for arbeidsrettet bistand slik at de lettere kan komme i arbeid. Det er imidlertid den enkelte virksomhet selv som har ansvar for å ansette personer ut fra behovet på den enkelte arbeidsplass.

Når det gjelder NAVs egne ansatte, så vil behov og oppgaver på det enkelte kontor ligge til grunn ved nyrekruttering og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er ikke aktuelt å gi etaten spesifikke instrukser knyttet til kompetanseutvikling eller rekruttering av ansatte.