Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1449 (2009-2010)
Innlevert: 16.06.2010
Sendt: 17.06.2010
Besvart: 25.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden bidra til å sikre Det nasjonale aldershjem for sjømenn tilgang til midler via Husbanken til tross for at Vestfolds kvote er fylt opp?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt spørsmål 842 om hvordan enkelte fylker nå står i en situasjon hvor husbankens kvote for bygging av omsorgsplasser er brukt opp. Statsråden meddelte at en skulle vurdere endringer i det enkelte statsbudsjett. Fra før er det kjent at flere fylker ikke har brukt opp sine kvoter og at det har ført til endring gjennom revidert nasjonalbudsjett.
Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern har i mange år arbeidet for å sikre finansiering av utbygging fordi dagens lokaliteter ikke samsvarer med de krav Arbeidstilsynet setter i forhold til ansatte, ei heller det en kan forvente som beboer av slike tilbud.
Det har tidligere vært dialog med departementet som resulterte i at DNAS skulle samarbeide med kommunen for å søke om tildeling av midler til prosjektet via ordningen med Husbanken, fordi det ikke fantes særlige midler til å sikre dette nasjonale tilbudet.
Når så dette blir gjort, er også denne muligheten sperret for den ideelle stiftelsen, fordi Vestfolds kvote er oppbrukt.
Dette skaper en vanskelig situasjon for DNAS, Larvik kommune og ikke minst beboere og ansatte ved DNAS.
Det er nå kun en avklaring vedr. Husbank/investeringstilskuddet som mangler for fullfinansiering av ombyggingsprosjektet ved sykehjemmet.
Prosjektering er utført, anbud er innhentet og plan for midlertidig drift av sykehjemmet i byggeperioden er utarbeidet.
Det som nå gjør situasjonen vanskelig er at byggestartsdato ikke kan fastsettes pga. den manglende avklaring vedrørende Husbank/investeringstilskuddet (ca. 10mill Kr.)
Avklaring på byggestartsdato er viktig med hensyn til en ryddig prosess for:

• Oppsigelser/omplassering av personell ifb. med midlertidig/redusert driftsform i byggeperiode og etter ombygging
• Imøtekommelse av pålegg fra Arbeidstilsynet (det er nå gitt en utsettelse på dette, basert på utsettelsessøknad fra DNAS med antatt ombyggingsoppstart 1. Aug. 2010.)
• Varsel og omplasseringsorganisering av beboere i omsorgsleiligheter. (Noen av omsorgsleilighetene vil bli benyttet til sykehjemsrom i ombyggingsperioden).

Det særskilte ved DNAS er at rekrutteringen til botilbudet skjer fra hele landet. Nesten 70 prosent av de som bor på DNAS er fra andre kommuner enn vertskommunen. Det kan være et argument for å gjøre det mulig for denne aktøren å få tilgang til midler gjennom Husbankens ordning.
Jeg håper statsråden vil medvirke til at DNAS slipper å stenge ned og at en gjennom å finne en god og praktisk løsning, bidrar til å opprettholde dette viktige nasjonale tilbudet. Av hensyn til de offentlige påleggene mot DNAS er tidsperspektivet helt avgjørende.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringen har opprettet en egen tilskuddsordning for å stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for mennesker med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester uavhengig av beboerens alder, diagnose eller funksjonshemming.

Investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser skal gi tilsagn til 12 000 nye heldøgns omsorgsplasser i perioden 2008 – 2015. De 12 000 enhetene er fordelt på hvert fylke etter en egen fordelingsnøkkel. Tilskuddsordningen forvaltes av Husbanken i samarbeid med fylkesmennene. Husbanken behandler søknader og fatter de endelige vedtak om tilsagn innenfor de rammer som Storting og regjering har lagt for ordningen.

Innenfor de 12 000 enhetene skal det foretas en prioritering av hvilke kommuner som kan motta tilskudd, slik at de med størst behov får anledning til å bedre sitt tilbud. Kommunene må da også prioritere hvilke prosjekter de ønsker å søke om tilskudd til, før fylkesmennene gjør sin vurdering av søknadene etter en totalvurdering av behov i hvert sitt fylke. Det er altså nødvendig med en prioritering hos både kommunene og fylkesmennene innenfor de rammer som er lagt til grunn for ordningen, før endelig behandling i Husbanken.

Etter det jeg har forstått, har Larvik kommune fått innvilget tilsagn knyttet til to søknader på henholdsvis 7 enheter i 2008 og 6 enheter i 2009. Larvik kommune har for tiden også ytterligere en søknad til behandling. Ingen av disse tilsagnene eller søknadene er imidlertid knyttet til Det nasjonale aldershjem for sjømenn (DNAS).

I tillegg til dette har Larvik kommune i januar 2009 søkt Helse- og omsorgsdepartementet om særlige midler fra staten til både rehabilitering og drift av DNAS.

I departementets svar til Larvik kommune fremgår det at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har egne midler som kan nyttes til investeringer og drift når det gjelder sykehjem og omsorgsboliger. I brevet ble det samtidig henvist til tilskuddsordningen for heldøgns omsorgsplasser og kommunens mulighet til å søke om midler fra denne.

Det nasjonale aldershjem for sjømenn er omtalt i Budsjettinnst. 11 S (2009- 2010), der komiteen viser til det unike tilbudet som eksisterer ved Sjømannshjemmet i Larvik. Stortinget har imidlertid ikke bevilget særskilte midler til investeringer eller drift av hjemmet.

Regjeringen følger søknadsinngangen til tilskuddet nøye, og gjør en løpende vurdering av rammen som er gitt for ordningen og innfasingen av denne.