Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1454 (2009-2010)
Innlevert: 16.06.2010
Sendt: 17.06.2010
Besvart: 25.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Førdes Ungdomsavdeling for Psykisk Helse (UPH) er foreslått nedlagt, i en bestilt rapport. Begrunnelsen er at revisorfirmaet som har utarbeidet rapporten mener Helse Førde ikke kan klare å rekruttere spesialistkompetanse.
Hvor mange utlysinger og ev. andre anstrengelser er gjort fra Helse Førde for å rekruttere nødvendig spesialist?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg har i sakens anledning bedt om en redegjørelse fra Helse Vest RHF. Helse Vest opplyser at rapporten vedrørende Førdes ungdomsavdeling for psykisk helse var meldt som sak til behandling i styremøtet i Helse Førde 18. juni. I redegjørelsen fremgår det videre at:

”Styret valgte å utsette saken og la samtidig følgende føringer for det videre arbeidet med døgntilbudet til barn og unge:

- det skal være et døgntilbud til barn og unge i Helse Førde HF

- plasstallet må imidlertid reduseres

- tilbudet skal ligge ved Førde sentralsjukehus

- tilbudet skal utvikles i samarbeid med Helse Bergen

Her står saken nå.

Helse Vest følger saken opp overfor Helsetilsynet i Sogn og Fjordane samtidig som det i samarbeid med Helse Førde blir gjort en fornyet vurdering med bakgrunn i styrets føringer.

Det vil i denne sammenheng også bli tatt stilling til ny utlysning og tiltak for å sikre rekruttering av barne- og ungdomspsykiater. Det er ellers arbeidet med rekruttering og tilsetting av psykologspesialist og det pågår tilsetting.”

Helse Vest opplyser forøvrig at det fra oppstart av UPH i Førde har vært en utfordring å sikre stabil tilsetting i overlegestilling som barne- og ungdomspsykiater. Driften har vært preget av vikarer og midlertidige ordninger. Statens helsetilsyn fastslo i brev av 3. februar i år at driften som følge av dette, ikke er forsvarlig. Det opplyses at det har vært forsøkt å legge til rette for at lege som har vært konstituert som overlege, kunne bli godkjent som ferdig spesialist. Vedkommende har nå sluttet. Driften er imidlertid ifølge Helse Vest sikret ut inneværende år, ved ny midlertidig tilsetting av barne- og ungdomspsykiater.